VERGİ USUL

İŞLETME HESABI ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ (SINIF DEĞİŞTİRME) ŞARTLARI

Vergi Usul Kanunu tacirleri defter tutma açısından birinci (I) ve ikinci (II) sınıf tüccar şeklinde sınıflandırmıştır. Kanunun 177 inci maddesinde I inci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutmak için aranan şartlar sıralanmıştır. Bu şartlardan iş hacmine ilişkin olanlar aşağıdaki gibidir (Parantez içi rakamlar 2017 yılı için geçerli olan rakamları ifade etmektedir):

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (170.000 TL) lirayı veya satışlarının tutarı 8.640.000.000 (230.000 TL) lirayı aşanlar;
  • Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 (90.000 TL) lirayı aşanlar;
  • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte  yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (170.000 TL) lirayı aşanlar.

VUK’un 180 inci maddesine göre, işletme hesabına göre defter tutan bir ikinci sınıf tüccarın  durumu iş hacmı bakımından aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I inci sınıfa geçerler. Bu şartlar:

  1. Bir hesap döneminin iş hacmı 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;
  2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmı 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye kadar bir fazlalık gösterirse.

Vergidosyası.com

22.03.2017