TİCARET HUKUKU

Kollektif şirketler

Kollektif şirketin tanımı:

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif Şirket Sözleşmesi

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

  • Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek
  • Şirketin kollektif olduğu
  • Ticaret ünvanı ve merkezi
  • Çalışma konusu
  • Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
  • Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif Şirket Ünvanı

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

06.04.2017

vergidosyasi.com