TİCARET HUKUKU

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ VE TİCARİ DEFTERLERİN NOTERE TASDİKİNDE SİCİL TASDİKNAMESİ İBRAZ ZORUNLULUĞU

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca; Bir ticari işletmenin ve seçilen unvanın sicile tescili halinde, ilgiliye onaylı bir sicil tasdiknamesi verilir.

Ticaret siciline kayıtlı olanlar, Ticari defterlerinin noterlere tasdiki sırasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alacakları TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİNİ’ni notere ibraz edeceklerdir.

19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır.

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, sicil tasdiknamesi, tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir. Bilgilerde değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece eski tarihli ticaret sicili tasdiknameleri notere ibraz edilebilir.

Sicil Tasdiknamesinde Bulunması Gereken Unsurlar Aşağıdaki gibidir:

Ticaret Sicil Tasdiknamesinde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) MERSİS numarası.
b) Ticaret unvanı.
c) Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası.
ç) İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi.
d) İşletmenin faaliyet alanı.
e) İşletmeye tahsis edilmiş olan sermaye.
f) Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanlar.

Tasdikname; tescili yapan müdürlüğün adını, belgenin verildiği tarihi, müdür veya müdür yardımcısının adı ve soyadını, imzasını ve müdürlük mührünü içerir.

Müdürlük tarafından yapılan değişiklik tescilleri, sicil tasdiknamesinde yer alan bilgilerden herhangi birinin de değişmesini gerektiriyorsa, ilgililerin talebine bakılmaksızın tasdikname, gideri ve harcı ilgiliden tahsil edilmek ve önceden verilen tasdikname geri alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek ilgiliye verilir.

Önceden düzenlenen tasdiknamenin müdürlüğe geri verilememesi halinde de, yeni tasdikname düzenlenir. Ancak yeni tasdiknamenin düzenlendiği tarihten itibaren önceki tasdikname kullanılamaz.

Tasdiknamenin kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.

Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.

SİCİL TASDİKNAMESİ NASIL ALINIR?

Bağlı olunan sicil müdürlüğünden sicil tasdiknamesi talep dilekçesi ile talep edilir. Harca tabidir.

SİCİL TASDİKNAMESİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ TUTARI 2017

Harlar Kanunu’na ekli 1 Sayılı Tarifenin Ticaret Sicil Harçları bölümünün II Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları alt bölümüne göre 2019 yılında sicil tasdiknamesi için belirlenmiş harç tuturı 54,40 TL’dir.

Son güncelleme 12.12.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 


Ticaret Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddesi:

Sicil tasdiknamesi
MADDE 16- (1) Bir ticari işletmenin ve seçilen unvanın sicile tescili halinde, ilgiliye onaylı bir sicil tasdiknamesi verilir. Tasdiknamede aşağıdaki olgular yer alır:

a) MERSİS numarası.
b) Ticaret unvanı.
c) Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve
kimlik numarası.
ç) İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi.
d) İşletmenin faaliyet alanı.
e) İşletmeye tahsis edilmiş olan sermaye.
f) Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanlar.

(2) Tasdikname; tescili yapan müdürlüğün adını, belgenin verildiği tarihi, müdür veya müdür yardımcısının adı ve soyadını, imzasını ve müdürlük mührünü içerir.

(3) Müdürlük tarafından yapılan değişiklik tescilleri, sicil tasdiknamesinde yer alan bilgilerden herhangi birinin de değişmesini gerektiriyorsa, ilgililerin talebine bakılmaksızın
tasdikname, gideri ve harcı ilgiliden tahsil edilmek ve önceden verilen tasdikname geri alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek ilgiliye verilir.

(4) Önceden düzenlenen tasdiknamenin müdürlüğe geri verilememesi halinde de, yeni tasdikname düzenlenir. Ancak yeni tasdiknamenin düzenlendiği tarihten itibaren önceki tasdikname kullanılamaz.

(5) Tasdiknamenin kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.

(6) Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.