HARÇLAR

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCINI KİMLER ÖDER? NASIL ÖDENİR? YURTDIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARI

Not: 08.07.2019 tarihinde Meclis Başkanlığına verilen Vergi Kanunları ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yurt dışı çıkış harçlarının 15 liradan 50 liraya çıkartılması yönünde düzenleme önerilmektedir.

Torba Kanun Teklifinde yer alan maddeye göre,

  • Yurt dışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkartılmakta,
  • Eskiden beri TOKİ’ye aktarılan yurt dışı çıkış harcının, 50 liraya yükseltilmesi sonrasında 15 lirasının TOKİ’ye aktarılmasına devam edilecek, geriye kalan 35 TL bütçeye gelir yazılacak,
  • Cumhurbaşkanı harç tutarını 3 katına kadar (150 lira) artırmaya yetkili.

Söz konusu teklif kanunlaştığında yazımıza ayrıntılı şekilde eklenecektir.

09.07.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com


Yurt dışına çıkış harcını kimler öder?

Yurt Dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödeyecektir.

Yurt dışına çıkış harcı nasıl ve nerede ödenir?

Yurt dışına çıkış harcı, çıkış kapılarında bulunan satış noktalarından yurt dışına çıkış harç pulu alınmak suretiyle ya da vergi daireleri, gümrük saymanlıkları veya yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenir.

Örneğin Sabiha Gökçen Havaalanında, harç pulu yatırma noktası terminal binası dış hat giden yolcu katında danışmanın yanında bulunmaktadır.

Makbuz veya harç pulu, çıkış noktasındaki görevliye ibraz edilmek suretiyle çıkış yapılır.

2017 yılı için yurt dışına çıkış harcı tutarı ne kadar?

2013 yılından bu yana yurtdışına çıkış harcı 15 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Kanunda Bakanlar Kuruluna miktarı artırma değil; ancak sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir.

Bir Yılda Ne Kadar Yurt Dışına Harç Tahsil Ediliyor?

Bir yılda tahsil edilen harç tutarı yıllar itibariyle değişiyor. Örneğin 2017 yılında tahsil edilen yurt dışına çıkış harcı 103.8 milyon TL olmuştur. 2016 yılında tahsil edilen yurt dışına çıkış harcı rakamı ise 93.8 milyon TL idi. 2015 yılında yurt dışına çıkış harcı tahsilat rakamı ise 99.1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015-2017 döneminde tahsil edilen toplam yurt dışına çıkış harcı tutarı 1 milyar 45 milyon TL olmuştur.

Öğrenciler Yurt Dışına Çıkış Harcı Öder mi?

Öğrenciler de dahil olmak üzere yurt dışına çıkış yapan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından yurt dışına çıkış harcı alınmaktadır.

Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar?

  • Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
  • 7 yaşını doldurmamış olanlar,
  • pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile
  • yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı

harçtan muaftır.

Yurt dışı çıkış harcı ödedim ancak yurt dışına çıkmadım, iade alabilir miyim?

Yurt dışına çıkış harcı pulu veya makbuz karşılığı harcın ödenmesine rağmen yurt dışına çıkmaktan vazgeçilmesi halinde veya muafiyet kapsamında olunduğu halde harç ödenmiş olması halinde, makbuzla tahsilâtlarda ilgili vergi dairesine, pul yapıştırılmak suretiyle tahsilâtlarda ise ilgili saymanlığa başvurulması gerekmekte olup, iadenin yapılabilmesi için pulun veya makbuzun ibrazı gerekmektedir.

Yurt Dışına Çıkış Harç Gelirleri TOKİ’ye

İlgili mevzuat uyarınca yurt dışına çıkış harcı gelirleri TOKİ’ye aktarılmaktadır.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCININ DAYANAĞI MEVZUAT: 

5597 – YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Yurt dışına çıkış harcı

Madde 1

(1) (6455 sayılı Kanunun 52′ nci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 11.04.2013) Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 15 Türk Lirası harç alınır. Bakanlar Kurulu, bu miktarı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. (1)

(2) Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan kişilerdir.

(3) (6455 sayılı Kanunun 52′ nci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 11.04.2013) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı (…)* yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

(4) Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler.

(5) Bu Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmaz.

(6) Gelir İdaresi Başkanlığı; harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(7) Bu madde uyarınca alınan harçlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılır.

19.04.2017

vergidosyasi