TAHSİLAT 6183

6183 sayılı Kanuna Göre Teminat İstenmesini Gerektiren Haller

Teminat istenmesini gerektiren haller 6183 sayılı Kanunun “teminat isteme” başlıklı 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir:

Teminat isteme:

Madde 9

(Değişik birinci fıkra: 26/11/1980 – 2347/1 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.

Türkiye’de ikametgahı bulunmıyan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat istiyebilir.