ÖZELGELER

Koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Özet:

Gelir İdaresinden, koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda özelge talep edilmiştir.

Söz konusu talebi değerlendiren Gelir İdaresi, koruyucu aile olarak birlikte oturduğunuz veya tarafınızca bakılan çocuk, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde ifade edilen çocuk kapsamında değerlendirilmediğinden, anılan çocuk için yaptığınız eğitim ve/veya sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

şeklinde görüş vermiştir.

Kanaatimiz: 

Koruyucu aile uygulaması, korunmaya muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmesine yönelik bir uygulamadır. Bu uygulama kapsamında, korumaya muhtaç çocuklar için yapılan harcamaların, dar bir yorumla, indirim konusu yapılamayacağına ilişkin yukarıdaki özelgede zikredilen görüşe katılmak mümkün değildir.

Gelir Vergisi Kanununun “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32 nci maddesinde yer alan çocuk tanımında, çocuğun mükellefin kendi çocuğu olması şartı aranmamakta; mükellef tarafından bakılmak şartı ile, mükellefle birlikte oturan tüm çocukları kapsamaktadır.

Daha geniş, düzenlemenin özünü kavramaya çalışan ve konunun sosyal boyutunu da dikkate alan bir yaklaşım sergilendiğinde, korumaya muhtaç çocuklar için yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edien gelirden indirilebileceği yönünde görüş verilmesine bir engel yoktur. Böyle bir görüş, kanunla çelişmediği gibi, konunun sosyal yönü dikkate alındığında kamu vicdanına da daha uygundur.

vergidosyasi.com

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-120[89-2016/756]-100965                 12.04.2017

Konu :Koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında

Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı ekinde yer alan özelge talep formunda, koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

  1. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32 nci maddesinde ise; “ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.…” hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile 03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanan ve 14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Koruyucu Aile Yönetmeliğinin,

  • 19 uncu maddesinde, çocuğun koruyucu ailesiyle birlikte yurt dışına çıkmasının uygun bulunduğu durumlarda hizmet kapsamında yapılması gereken izleme ve raporlamaya ilişkin ücretlerin, Bakanlıkça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği il müdürlüğünce yapılacağına ilişkin,
  • 24 üncü maddesinde, koruyucu ailelere yapılacak ödemelere ilişkin,

  • 25 inci maddesinde, geçici koruyucu ailelere yapılacak ödemelere ilişkin,

  • 26 ncı maddesinde, eğitim, kurs, servis, harçlık ve diğer ücretlere ilişkin,

  • 27 nci maddesinde, sağlık giderlerine ilişkin

bir kısım ödemelerin Devletçe karşılanacağına dair açıklamalara yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, koruyucu aile olarak birlikte oturduğunuz veya tarafınızca bakılan çocuk, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde ifade edilen çocuk kapsamında değerlendirilmediğinden, anılan çocuk için yaptığınız eğitim ve/veya sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.