GELİR VERGİSİ

Apartmanın Bankada Bulunan Vadeli-Vadesiz Hesaplarına Tahakkuk Eden Faizler Nasıl Vergilenir? Tevkifat (Stopaj) Yapılırmı? Tevkifat Oranı Yüzde Kaçtır?

Apartmanın Bankada Bulunan Vadeli-Vadesiz Hesaplarının Vergilendirilmesi

Türkiye’de binlerce apartman var. Bunların pek çoğu Kat Mülkiyeti Kanununa göre Yönetici seçmek zorunda. Ortak giderler için para toplanmaktadır. Bu paraların belli sürede olsa bankada vadeli veya vadesiz hesaplarda değerlendirilmesi ve faiz tahakkuk etmesi söz konusudur. Peki, apartman yönetiminin bankadaki parası için tahakkuk eden faiz gelirleri nasıl vergilenir?

Apartman yönetimi adına bankalarda açılan vadeli-vadesiz hesaplara yürütülen faizlerden mevcut düzenlemelere göre %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu vergi nihaidir. Ayrıca beyanname verilmez. 

Konuya ilişkin ilgili mevzuatı özetleyelim.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu belirtilmektedir. Mevduat faizleri ise anılan maddenin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinde açıkça sayılmak suretiyle menkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, bu Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

GVK’nın geçici 67 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında ise, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının söz konusu maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat düzenlemeleri dikkate alındığında; apartmandaki konutlara verilen hizmet ile ortak giderlerin karşılanması amacıyla malik veya kiracılardan gider karşılığı, aidat, avans vb. isimler altında toplanan paraların değerlendirilmesi amacıyla apartman yönetimi tarafından bankalarda açılmış bulunan vadeli veya vadesiz hesaplara yürütülen faizlerden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı kararnamenin eki Kararda değişiklik yapan 24/12/2012 tarihli ve 20/2/4116 sayılı Kararname oranlarına (%15) göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu tevkifat nihai vergi olacaktır. Apartman yönetiminin bu faiz gelirler nedeniyle herhangi bir beyanname verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

vergidosyasi.com

Kaynaklar: 

Gelir Vergisi Kanunu

Gelir İdaresi Başkanlığı, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü’nün 84098128-120[94-2013-1]-489 Sayı Ve 14/08/2013 Tarihli Özelgesi.