VERGİ USUL

Fatura Nedir? Tanımı, Şekli, Düzenlenme Usulü ve Süresi ile Futara Kullanmaya Mecbur Olanlar

Fatura Nedir? Faturanın Tanımı

Faturanın tarifi (tanımı) VUK 229 uncu maddede yapılmıştır.

Maddeye göre fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Faturanın Şekli

Vergi Usul Kanunun 230 uncu madde uyarınca faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

 1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
 2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

 4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

 5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)

Faturanın Düzenlenme Usul ve Esasları

Faturaın düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar “fatura nizamı” başlıklı VUK 231 inci maddede düzenlenmiştir.

Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

 1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
 2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.

 3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

 4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

 5. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/20 md.) Faturanın ne kadar sürede düzenleneceği hususu: Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

 6. (Ek: 4/12/1985 – 3239/20 md.) Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

FATURADA MERSİS NUMARASI KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA İÇİN TIKLAYINIZ.

NİHAİ TÜKETİCİYE KESİLEN FATURADA TC KİMLİK NO BULUNMAK ZORUNLU MU? İSİMLİ ÇALIŞMA İÇİN TIKLAYINIZ.

Kimler Fatura Kullanmaya Mecburdur? Fatura Kullanma Zorunluluğu

VUK 232 nci maddeye göre; Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
 2. Serbest meslek erbabına;

 3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999)basit usulde tesbit olunan tüccarlara;

 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

 5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük; 14.8.1999) 50.000.000 lirayı (476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 900, -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 900, -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

YILLAR İTİBARİYLE FATURA DÜZENLEME LİMİTLER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

vergidosyasi.com