ÖZELGELER

Özelge: Zirai Mahsul Alımında Tevkifat

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-2335-15                   22/02/2012

Konu: Gelir Vergisi Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … köyünde çiftçilik yaptığınızı, bir şirketle sözleşmeli olarak tohumluk ayçiçeği ektiğinizi, şirketin söz konusu mahsulü ticaret borsasına tescil ettirerek satın aldığı halde, düzenlenen müstahsil makbuzunda % 4 stopaj yapıldığı belirtilerek, Gelir Vergisi Kanununun 94/11-b-ii maddesi gereği % 2 kesinti yapılması gerekip gerekmediği hususunda bilgi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

Aynı fıkranın 11 numaralı bendinde ise, “Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1,

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2,

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2,

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4,

vergi tevkifatı yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre; Ticaret Borsasında tescil ettirilerek satın alınan ayçiçeği tohumu için tarafınıza yapılan ödemelerden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.