MEVZUAT

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25763

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık       :  Maliye Bakanlığını,

Bakan           :  Maliye Bakanını,

Konsey        :  Vergi Konseyini,

Başkan         :  Vergi Konseyi Başkanını,

İcra Kurulu  :  Vergi Konseyi İcra Kurulunu,

Genel Kurul:  Vergi Konseyi Genel Kurulunu,

Üye              :  Vergi Konseyi Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu ve Görevleri

İlkeler

Madde 4 — Konsey, tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organıdır. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözetir.  Katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimser. Sistemin tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum olmayı hedefler.

Konseyin oluşumu

Madde 5 — Konseyin onursal başkanı, Maliye Bakanıdır. Konsey Başkanı, Maliye Bakanı tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Doğal üyeler dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır.

(Değişik paragraf: RG-21/09/2006-26296) Konsey, aşağıda belirtilen üç grubu temsilen (Değişik ibare:RG-13/10/2017- 30209)57 üyeden oluşur:

a)(Değişik:RG-13/10/2017- 30209) Doğal üyeler: Bakanlık Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir Politikası Genel Müdürü ile sekreterya hizmetlerini yürüten üye.

b) Temsilci üyeler: Kurumlarınca seçilen ve görevlendirilen ekonomi ve maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşmak üzere;

1) Sivil toplum grubu: Kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu,  işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilciden oluşmak üzere toplam 18 üye,

2) (Değişik:RG-13/10/2017- 30209)  Kamu kesimi grubu: Maliye Bakanlığını temsilen iki üye ile Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üye.

c)(Değişik:RG-13/10/2017- 30209)Seçilmiş üyeler: Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen; ekonomi, maliye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) toplam 20 üye.

Vergi konseyi üyesi olarak seçilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Ekonomi, maliye ve vergi hukuku veya politikası dallarında öğretim üyeliği yapmış veya yapmakta olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında ekonomi, maliye ve vergi konularıyla ilgili olarak en az daire başkanı düzeyinde görev yapmış veya yapmakta olmak,

c) Vergi yargısı alanında üye, tetkik hakimi veya savcı sıfatıyla en az 10 yıl görev yapmış olmak,

d) En az 10 yıllık deneyime sahip yeminli mali müşavir veya avukat sıfatına sahip olmak,

e) Mali işlerden sorumlu görevlerde birinci derece imza yetkisini haiz olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

f)(Ek:RG-13/10/2017- 30209)En az 10 yıl yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği tecrübesine sahip sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbis olmak.

Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez. Konsey çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahiptir. Başkan ve üyelere, seçilmelerini müteakip Bakan ve Başkan imzası ile fotoğraflı birer kimlik belgesi verilir.

Konseyin görevleri

Madde 6 —  Konseyin, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, başlıca görevleri şunlardır:

a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuatla ilgili çeşitli taslaklar hazırlamak, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak,

b) Vergi hukuku, vergi politikası ve vergi teorisine ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmelerle ve yargı kararlarını izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi oluşturulması için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası panel ve benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek, üniversitelerle işbirliği içinde ortak projeler geliştirmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle vergi araştırmaları ile ilgili organizasyonlar oluşturmak,

c)(Değişik:RG-13/10/2017- 30209)Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek,

d) Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek,

e) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerileriyle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde yaptığı çalışmaları yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Organları ve Çalışma Usulü

Konseyin organları ve görevleri

Madde 7 — Konseyin organları ve görevleri şunlardır:

a) Genel kurul: Genel Kurul, Vergi Konseyi üyelerinden oluşur. Genel Kurul,

6 ncı maddede belirtilen görevleri doğrultusunda:

1) (Değişik:RG-13/10/2017- 30209) Yıllık çalışma programını görüşür ve Bakanın onayına sunulmak üzere kabul eder,

2) Toplantı gündeminde belirlenen konularda veya hazırlanan raporlarla ilgili görüş bildirir,

3) Gündeme alınması gereken konularda önerilerde bulunur.

b) Konsey başkanı: Başkan, Konseyi yönetir ve temsil eder. Başkanın yetki vermesi halinde, diğer üyeler de temsil yetkisini kullanır. Başkan, Konseyin etkin ve verimli çalışmasını sağlar ve toplantılara başkanlık eder. Başkanın görevleri şunlardır:

1) Konseyi temsil sıfatıyla, gerektiğinde konsey faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak,

2) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

3) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

4) Konseyin toplanma gündemi, tarihi ve yerini gerektiğinde üyelerin de görüşünü alarak tespit etmek ve üyeleri toplantıya davet etmek,

5) İhtiyaç halinde çeşitli konularda çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak ve bunların çalışmalarını sağlamak,

6) Konsey genel kurulu gündeminde bulunan konuların hangi komisyonlarda görüşüleceğini tespit etmek,

7) İcra kuruluna başkanlık etmek,

8) İcra kurulunun ve komisyonların faaliyetlerini izlemek,

9) Konsey başkan yardımcısını tayin etmek.

10) (Ek:RG-13/10/2017- 30209) Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık çalışma programını Bakanın onayına sunmak.

c) İcra kurulu: İcra kurulu, Konseyin yürütme organıdır. Başkan tarafından, bir yıl süre için konsey amaçlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek, koordine etmek, Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, çalışma programları hazırlamak üzere, ihtiyaca göre konsey üyeleri arasından 7 ila 11 kişilik bir icra kurulu oluşturulur. Konsey başkanı, icra kurulunun da başkanıdır. Başkanın yokluğunda icra kuruluna, konsey başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan, icra kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar. Sekreterya hizmetlerini yürüten üye kurulun da üyesidir. İcra kurulunun görevleri şunlardır:

1) (Değişik:RG-13/10/2017- 30209) Konseyin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakan onayından sonra uygulamaya koymak,

2) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde genel kurula sunmak,

3) Konsey çalışmaları ve görev konusuyla ilgili olarak Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bilgi akışını sağlamak,

4) İcra kurulunun görüş ve önerilerini Başkan vasıtasıyla genel kurula sunmak.

5) (Ek:RG-13/10/2017- 30209) Yapılan çalışmaları yıl sonunda raporlayarak kamuoyuna sunmak.

d) Sekreterya: Konseyin çalışmalarının sürekli ve düzenli olarak yürütülebilmesi amacıyla, konsey bünyesinde sekretarya oluşturulur. Sekreterya hizmetleri Başkan tarafından önerilen ve Bakan tarafından görevlendirilen bir üye tarafından yürütülür. Bu üye, vergi hukuku uygulamaları alanında bilgi, birikim ve tecrübe sahibi kişiler arasından seçilir.

Sekreterya görevini yürüten üyenin görevleri şunlardır:

1) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,

2) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

3) Genel kurul ve icra kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini konsey başkanının onayıyla üyelere bildirmek, çalışma grupları ile komisyon üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve bunların çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek,

4) Başkan adına konsey çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesi, üyeler ile ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini veya dağıtımını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

5) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamak,

6) Konseyin görevleri arasında sayılan organizasyonları, başkanın onayı ve bilgisi dahilinde yapmak,

7) İcra kurulu ile çalışma grupları ve komisyonların çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak,

8) Başkanın uygun göreceği diğer görevleri yapmak.

e) Çalışma grupları ve komisyonlar: Konsey, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurabilir. Bunlar, konsey tarafından kendilerine verilecek olan görev kapsamında, görüş ve önerileri ile gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuat taslakları hazırlar, çalışmaları yürütür ve sonuçlandırarak raporlarını icra kuruluna sunar. Çalışma grupları ve komisyonlara, başkanın belirleyeceği üyeler başkanlık eder. Bu kişilerin görev süreleri, çalışma grupları ve komisyonlarının çalışma süresi ile sınırlıdır. Bunlar, belirlenen sürede görevlerini tamamlayarak hazırlayacakları raporları değerlendirilmek üzere Başkana sunarlar. Çalışma grupları ve komisyon üyeleri, konularının konseyde görüşüldüğü toplantılara çağrılabilirler. Çalışma grupları ve komisyonların çalışmalarında, oylama yerine ikna etme ve uzlaşma esasları geçerli olmakla birlikte, bunların başkanları gerektiğinde oylama yapabilir. Oylama sırasında çalışma grupları ve komisyonda bulunanların salt çoğunluğuyla karar alınır.

Genel kurulun çalışma usulü

Madde 8 — Genel kurulun toplantı ve çalışma usulü aşağıdaki gibidir:

a) Genel kurul, Başkanca belirlenen ortak bir günde,(Değişik ibare:RG-13/10/2017- 30209)her iki ayda bir olağan toplantısını yapar. Genel kurul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. (Değişik cümle:RG-13/10/2017- 30209)Olağanüstü toplantıların yeri ve tarihleri ile gündeme ilişkin bilgi dosyaları üyelere toplantı gününden en az beş gün önce bildirilir.

b) Toplantı yeri ve gerekli teçhizat konusundaki ihtiyaçlar Bakanlıkça sağlanır. Toplantıların gündemi, icra kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanlarından gelen bilgi ve görüşler değerlendirilerek, Başkan tarafından belirlenir.

c) Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Üyeler, bütün toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Ayrıca, toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer de katılabilir. Genel kurul toplantılarına, Başkanın veya onayı üzerine sekreteryanın davetiyle kamu veya özel sektörden misafir kişiler de katılabilir. Misafirler görüşülen gündem konularıyla ilgili olarak görüşlerini açıklayabilirler.

d) Konsey genel kurulunun kararlarında, ortak akıl ve uzlaşma esastır. Konsey, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Konsey çalışmaları ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit olunur. Çoğunluk görüşüne katılmayan üyeler, kendi görüşlerini tutanağa yazdırabilirler veya talepleri halinde, toplantıyı izleyen iki gün içerisinde yazılı olarak görüşlerini Başkana gönderebilirler. Toplantı tutanaklarının birer örneği, ayrıca tüm üyelere sekreterya tarafından gönderilir. Toplantı tutanakları ve raporları, Başkanın onayı ile sekreterya tarafından Bakanlığa gönderilir ve gerekli görülenler konseyin web sayfasında yayınlanır. Konsey raporları, gerektiğinde üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlara da Başkanın onayıyla sekreterya tarafından gönderilebilir.

İcra kurulunun çalışma usulü

Madde 9 — İcra kurulu toplantı ve çalışma usulü aşağıdaki gibidir:

a) İcra kurulu toplantıları, ayda iki defa yapılır. Başkan gerekli gördüğü hallerde icra kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. İcra kurulunun gündemi, genel kurul gündemi esas alınarak belirlenir. Kurul üyelerinden gündeme eklenmesi istenen maddeler de, Başkan tarafından öncelikleri değerlendirilerek dahil edilebilir.

b) İcra kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İcra kurulu, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kurul üyeleri bütün toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler, Başkan tarafından görev sürelerinin bitimi beklenmeden değiştirilebilir.

Çalışma grubu ve komisyonların çalışma usulü

Madde 10 — Çalışma grubu ve komisyonların çalışmasıyla ilgili usuller, icra kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanları tarafından belirlenir. Bunların çalışmalarıyla ilgili toplantıların sonuçları bir tutanakla tespit edilir, bu tutanaklar ve düzenlenen raporlar icra kuruluna sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Huzur hakkı ve giderler

Madde 11 — Konsey Başkanı ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesi hükmü uyarınca; uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı günü için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir. Konsey üyelerinden temsilcisi bulundukları kurum ve kuruluşlarca yol ve konaklama giderleri karşılanmayanların bu giderleri, Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Konseyin çalışmalarıyla ilgili personel, araç gereç ve donanım ile her türlü cari giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Ayrıca, konsey çalışmaları çerçevesinde yapılacak ulusal ve uluslararası alandaki etkinliklere, icra kurulu kararıyla konseyde temsilcisi bulunan kurum veya kuruluşlardan yardım ve destek alınabilir.

Konsey üyeliğinin sona ermesi

Madde 12 — Vergi konseyi üyeliği:

a) Doğal üyeliklerde, bağlı bulunulan makam ve görevlerden ayrılma ile,

b) Temsilci üyeliklerde, üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması veya temsil edilen kurumun üyesini değiştirmesi ile,

c) Temsilci veya seçilmiş üyeliklerde:

1) Konsey toplantılarına yazılı olarak bildirilecek haklı mazeretler dışında bir yıl içerisinde beş kez veya peş peşe üç defa katılmama halinde kendiliğinden,

2) (Değişik:RG-13/10/2017- 30209) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerince ve diğer mali kanunlardan herhangi birine aykırı davranış dolayısıyla hapis cezası ile cezalandırılmış olma veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre Devlet memuru olmaya engel suçlardan biri ile mahkum olma hallerinde kendiliğinden (Bu hallerde, dava açılmasından sonuçlanmasına kadar konsey üyeliği, konsey kararı ile askıya alınabilir),

3) (Ek: RG-21/09/2006-26296) İcra Kurulunca belirlenen ve Genel Kurulca onaylanan etik kurallara uyulmaması hâlinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla,

sona erer.

Konsey üyelerinin, haklı sebeplerin varlığı halinde seçimlerinde izlenen usullerle her zaman üyelikleri sona erdirilebilir. Temsilci veya seçilmiş üyeliklerden birinin boşalması halinde, aynı usulle seçim yapılır.

Temsilci üyelikler, gerek üye ile ilgili gerekse temsil olunan kurum veya kuruluşla ilgili sürenin dolmasıyla da sona erer. Süresi sona eren kurum veya kuruluşun yahut üyenin aynı usulle yeniden belirlenmesi ve/veya seçilmesi mümkündür.

Çalışma dinamiğinin temini ve yeni fikirlerin Konseyde temsili amacıyla, her yıl üye sayısının en fazla 1/3’üne kadar üye değişimi yapılabilir.

Bilgi ve yardım isteme

Madde 13 — Başkan, Konsey çalışmaları ile ilgili olarak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve yardım alabilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu çerçevede talep edilen bilgi ve yardımı sağlarlar.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 —  Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.