YARGI KARARLARI

Yargıtay Kararı: İşçinin Gerçek Ücretinin Tespitinde Emsal Ücret Belirlemesinin Nasıl Yapılması gerektiğine ilişkin

ÖZET: Gerçek ücretin işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı iş yeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği; emsal ücret belirlenmesinde sadece sendikalardan sorularak sonuca gidilemeyeceği; meslek odalarından alınacak bilgi ve bunun üzerine yapılacak ayrıntılı çalışma ile emsal ücretin tespit edilmesi gerektiği.

Not: Karar metni hukukmedeniyeti.org sitesinde yayımlanmış olup, kararın yayımlandığı sayfanın aktif linkine aşağıda ayrıca yer verilmiştir. Hukukmedeniyeti.org sitesine bu paylaşımı nedeniyle teşekkür ederiz. 

 PDF FORMATI

T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/19645
Karar No:2014/1724
K. Tarihi:10.02.2014

Dosya kapsamından, 23.12.2009 tarihindeki zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası olduğu, kazalının iş kazası nedeniyle %24,20 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kaldığı, kazanın oluşumunda %60 oranında davalı M.İnş.San. ve Tur.ve Tic. A.Ş.’nin de ortağı olduğu Avrasya M. Grubu girişiminin, %10 oranında kazalının ve %10 oranında da dava dışı kepçe operatörü’nün kusurlu olduğu, davacının kaza anında tünel yapımında işçi olarak çalıştığı, yargılama sırasında davacının ücreti hususunda araştırma yapılıp bu kapsamda Yol-İş Sendikası, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ve Devrimci Yapı İşçileri Sendikasında görüş sorulduğu, hükme esas alınan bilirkişi raporunda tanık beyanlarına göre tespit olunan aylık 1.300,00 TL. net ücrete göre hesaplama yapıldığı, bu hesaplama sırasında kaza tarihindeki net asgari ücretin 546,48 TL.ol-masına rağmen 496,53 TL.’nin dikkate alınarak davacının son ücretinin asgari ücrete oranlandığı anlaşılmıştır.

Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının maddi zararının hesabında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı iş yeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek YARGITAY’ın Yerleşmiş görüşle-rindendir.

Maddi tazminat davasına etkileri gözetildiğinde kazalı çalışanın gerçek ücretinin tespiti hem davacı hem de davalı yan bakımından son derece önemlidir. Zira asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamayla onun misli üzerinden yapılan hesaplamalarda çok farklı tazminat değerlerinin ortaya çıkacağı izahtan varestedir. Bu durumda Mahkemelere düşen en önemli vazifelerden bir tanesi de sigortalının gerçek ücretini hiçbir ihtilafa mahal vermeyecek biçimde ortaya koymaktır. Böylesine kapsamlı bir araştırma bir yönüyle davacının hakkının işverenleri tarafından yenmesine engel teşkil edecek diğer yönüyle de kazalının hak etmediği tazminatlara kavuşmasının ve böylelikle sebepsiz zenginleşmesinin önüne geçilecektir.

Hal böyle olunca somut olayda davacı sigortalının ücretinin ayrıntılı bir şekilde ilgili meslek kuruluşlarından araştırılması yerine sendikalı olmadığı anlaşılan kazalının emsal ücretinin yukarıda isimleri belirtilen Yol-İş Sendikası, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ve Devrimci Yapı İşçileri Sendikası gibi sendikalardan sorularak neticeye varılması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yapılacak iş; davacının yaptığı iş, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle yine İstanbul’da bulunan ilgili meslek odalarından (inşaat işçileri odası v.b) olay tarihinde kazalı işçinin alabileceği emsal günlük net ücretleri sormak, buradan gelen neticelere göre sigortalının maddi zararını yeniden hesaplatmak, davacının maddi tazminat davası bakımından 19.06.2013 tarihli hükmü temyiz etmeyip bu noktada davalılar yararına doğan usuli kazanılmış hak durumunu da gözeterek ilk kararda hüküm altına alınan maddi tazminat miktarını geçmemek üzere bir karar vermekten ibarettir.

O halde davalılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Ayrıca Mahkemenin kabul ve uygulama şekli bakımından da kaza tarihindeki asgari ücretin 546,48 TL. olmasına göre davacının hesaplamaya esas alınan aylık net 1.300,00 TL. ücretinin asgari ücretin yaklaşık 2,37 katına denk geldiği gözetilmeden hatalı olarak asgari ücretin yaklaşık 2.61katı ücretten hesaplamanın yapıldığı 23.04.2013 tarihli bilirkişi raporuna itimat edilmesi de hatalı görülmüştür.

sonuç

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 10.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

vergidosyasi.com

Kaynak: http://www.hukukmedeniyeti.org/karar/2498/iscinin-ucretinin-tespiti-emsal-ucret-arastirmasi/ (Erişim Tarihi: 20.06.2017)