ÖZELGELER

Özelge: Yurt dışında yapılan inşaat ve teknik hizmetlerden elde edilen kazancın KVK’daki istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2186                                       06/12/2011

Konu:Yurt dışında yapılan inşaat ve teknik hizmetlerden elde edilen kazancın KVK’daki istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Büyük İskender ve Ohrid’de bulunan … Uluslararası Havalimanları’nın 01/03/2010 tarihi itibariyle 20 yıllık süreyle işletmesinin … tarafından devralındığı, bu tarihten itibaren 20 aylık süre zarfında söz konusu havalimanlarına yeni terminal binalarının inşa edileceği ve inşa işinin … Makedonya için … A. Ş. (… İnşaat) tarafından üstlenildiği, yeni terminal binalarının inşası kapsamında şirketiniz tarafından … İnşaat’a Network Altyapısı, Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS), Uçuş Yönetim Sistemi (DCS), Ortak Veritabanı (AODB), Telefon Santrali (PABX), Backoffice Sistemlerinin malzeme, yazılım ve kurulum içerecek şekilde temin ve tesis edileceği, yeni terminal binasının inşasından sonra ise bu terminallerin işletilmesi sırasında şirketinizce … Makedonya’ya bu sistemlere ait operasyonel hizmetlerin verileceği ve bu hizmetlere ilişkin yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edileceği belirtilerek, yeni terminal binasının inşası sırasında … İnşaat’a vereceğiniz inşaat hizmetleri ve inşası biten terminallerin işletilmesi sırasında … Makedonya’ya vereceğiniz birinci, ikinci ve üçüncü sınıf teknik hizmetlerden elde edeceğiniz kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak, 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı 5.9 numaralı ayrımında, “Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı bulunmamaktadır.

İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması gerekirken, bu işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir.

Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır.

Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır. …”

açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde “Yapım” tanımına yer verilmiştir. Buna göre yapım tanımı: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane,köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.

Bu hüküm ve açıklamalara göre,

  • Üsküp’te bulunan Büyük İskender ve Ohrid’de bulunan St. Paul The Apostle Uluslararası Havalimanları’na … A.Ş. tarafından yapılacak yeni terminal binalarının inşası ile ilgili olarak şirketiniz tarafından adı geçen şirket için yurt dışındaki işyeri veya daimi temsilciniz vasıtasıyla yapılacak olan Network Altyapısı, Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS), Uçuş Yönetim Sistemi (DCS), Ortak Veritabanı (AODB), Telefon Santrali (PABX), Backoffice Sistemlerinin temini, yazılımı ve kurulumunun sağlanması işlerinden elde edeceğiniz kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.
  • Yeni terminal binalarının inşaatının tamamlanmasından sonra bu terminallerin işletilmesi sırasında şirketiniz tarafından … Makedonya DOOEL’e verilecek olan; birinci, ikinci ve üçüncü seviye olarak isimlendirilen operasyonel hizmetlerden elde edilecek kazançların ise anılan istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.