ÖZELGELER

Özelge: Kaybolan fatura örneğinin vergi iadesinde kullanılıp kullanılamayacağı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Adana Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.01/280
Tarih: 03/02/2006
Konu : Kaybolan fatura örneğinin vergi iadesinde kullanılıp kullanılamayacağı (GVK/Mükr.-121)
İlgi: ………. tarih ve …… kayıt sayılı e-mail’iniz
İlgide kayıtlı dilekçeniz de özel bir okuldan kendi adınıza düzenlenen ve çocuğunuzun eğitim giderine ilişkin olan faturayı kaybettiğinizi ancak daha sonra faturanın fotokopisini aslı gibidir kaşesi vurdurarak imzalatıp kaşelettiğinizi, yaptığınız işlem sonucu bu faturayı sadece vergi iadesinde kullanacağınızı ancak bölgeniz mutemedince faturanın tarafınıza iade edildiğini buna istinaden faturanın geçersiz olduğunu düşünmediğinizi belirterek, konu ile ilgili olarak görüş talep etmektesiniz.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde “Gerçek ücretlilerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamaların indirim konusu yapılacağı” hükme bağlanmıştır.
Konuya ilişkin olarak 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 255 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 4-1 bendi Eğitim Giderleri başlıklı bölümünde “Eğitim ve Öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri ,okul servis ücretleri kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki tebliğde konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte ücretliler dışındakilere yapılacak vergi iadesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun’a bağlı olarak çıkarılan ve 9 Şubat 1986 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no’lu Vergi İadesi Genel Tebliği’nin 5/A-7 Diğer hususlar bölümünde “vergi iadesine konu olan harcamalara ilişkin belgelerin, vergi iade bildirimlerine veya vergi iade beyannamelerine asıllarının eklenmesinin esas olduğu”belirtilmekte ise de aynı bölümün son paragrafında da “öte yandan belge aslının kaybedilmesi nedeniyle alınan ve satıcıların tasdikini taşıyan örnekler vergi iade uygulamasında harcamaları tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir” denilmektedir.
Buna göre fatura aslının kaybedilmiş olması durumunda, söz konusu faturayı düzenleyenlerce tastik edilmiş olan örneğinin vergi indiriminde kullanılması mümkündür.
Bilgilerinize rica ederim.
Fehmi GÜNAY
Başkan a.
Grup Müdürü V.