ÖZELGELER

İşin Terk Edilmesi Durumunda İşletmeye Kayıtlı Binek Araçlarla İlgili Yapılacak İşlem

ÖZET

İşin terk edilmesi durumunda, işletmeye kayıtlı binek araçlarla ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır? Gelir İdaresi verdiği özelgede; faaliyetin terk edildiği tarihte işletmede kayıtlı bulunan binek araçların (otomobilin) bu tarih itibariyle emsal bedel üzerinden işletmeden çekildiğinin kabul edilmesi gerektiği, bu kapsamda Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddeleri uyarınca emsal bedel üzerinden işletme sahibinin kendi adına fatura düzenlemesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:27575268-105[230-2013-9450]-330            12/04/2013

Konu: İşi bırakmada işletmede kayıtlı bulunan binek araçlar için kendi adına fatura düzenlenmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, araç kiralama faaliyetinde bulunduğunuz, işletmenizin aktifinde … adet binek otomobilin bulunduğu ve … 2012 tarihi itibariyle ticari faaliyetinize son vermek istediğiniz belirtilerek, söz konusu araçları kendi adınıza fatura ederek faaliyetinize son verip veremeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde “Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bir mükellefin işi bırakmış sayılabilmesi için, işi ile ilgili tedarik işlemlerini durdurmasının yanı sıra, işletmede bulunan emtia stokları ile diğer döner ve sabit değerlerinin de elden çıkarılması veya bu varlıkların işletme sahiplerince işletmeden çekilmiş olması gerekir.

Öte yandan mezkûr Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiş, 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tarif edilmiş, 232 nci maddesinde ise kimlerin fatura kullanma mecburiyetinde olduğu sayılmıştır.

Buna göre; faaliyetinizi terk ettiğiniz tarihten itibaren işletmenizde kayıtlı bulunan binek araçların bu tarih itibariyle emsal bedel üzerinden işletmeden çekildiğinin kabul edilmesi gerekmekte olup, Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddeleri uyarınca emsal bedel üzerinden kendi adınıza fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.