E-VERGİLEME

E-İrsaliye, E-Müstahsil ve E-Serbest Meslek Makbuzu Geliyor: Zorunluluk Ne Zaman Başlıyor?

Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Tebliğ Taslağı ile yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan

-“sevk irsaliyesi”,

-“müstahsil makbuzu” ve

-“serbest meslek makbuzu”

belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilen mükellefler e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

Mükellefler
e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil
olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İzin

e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu Tebliğde ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup
olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test
süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu
eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini
gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları
başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu Uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-İrsaliye Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

UYGULAMALARA GEÇMEK ZORUNLU MU?

Her bir elektronik belge için uygulama zorunluluğuna ayrı ayrı bakmak gerekir:

Tebliğe Taslağına Göre

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 1/7/2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olan; birinci sınıf tüccarların 01/07/2018 tarihine kadar, e-Müstahsil Makbuzu belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda müstahsil makbuzu belgesi düzenlemesi de mümkündür. Ancak aynı işlem için eMüstahsil Makbuzu veya kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 

SONUÇ

Vergi idaresinin dijitalleşme adımına bir yenisi daha eklendi. Belli tarihe kadar  e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu  uygulamalarına dahil olmak zorunlu değil. Yukarıda açıklandığı üzere, farklı mükellef grupları itibariyle söz konusu uygulamalara geçiş, belirlenen tarihlerden itibaren zorunlu hale geliyor.

vergidosyasi.com

28.08.2017

 

 

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.