İŞ HUKUKU

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGE VE FORMLAR VE ÖRNEKLERİ

 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI

PDF Formatı 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER (*)

 

   

Belge Adları

 

Notlar

 

X

1 İşe Başvuru Formu .  
2 Yazılı iş sözleşmesi  (4857 Sayılı Yasa Gereği Zorunludur)    
3 İmza Sirküleri    
4 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (5510 sayılı kanun 8.mad)    
5 İşçiye ait kimlik bilgileri    
6 İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan Alınacak-Yılda bir kez yenilenmelidir)    
7 Çalışanın Kendisi ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Üyelerinin Nüfus Cüzdanları Fotokopileri, Evli personelin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (AGİ için)    
8 Savcılık Belgesi (Adli Sicil Kaydı)    
9 Sağlık Raporu (Hastane Sağlık Kurulu veya İşyeri Hekiminden Alınacak)    
10 Daha Önceki Çalıştığı Yerlere İlişkin Bonservis Belgeleri    
11 18 yaşından küçük çalışana varsa ebeveynlerin muvafakatnamesi    
12 Askerlik Durumunu Gösteren Belgeler    
13 Kan Grubunu Gösterir Belge    
14 Fazla Çalışma Muvafakat namesi (iş kanunu 41. Md. Yönetmelik 9.md.)    
15 Çalışanın çalışma koşullarını içeren işçi imzalı belge (iş kanunu 8.md.)    
16 İhtarnameler ve Alınan Savunmalar    
17 Performans Değerlendirme Formları (İş Güvencesi Kapsamında Önemlidir)    
18 Ücretsiz İzinler ile Yıllık Ücretli İzin ile İlgili Dilekçe veya Formlar

(iş kanunu 56. Md.)

   
19 Yasal İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordroları, İbranameler    
20 İş akdi sona erdiğinde işçiye verilmesi zorunlu olan işinin çeşidini ve süresini gösteren çalışma belgesi.(iş kanunu md.28)    
21 İşçi yabancı uyruklu ise çalışma belgesi    
 

22

 

Yazılı sözleşme yoksa veya sözleşmede hüküm yoksa ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay belgesi (iş kanunu 44.md.)    
23 2 Adet Vesikalık Fotoğraf    
24 Her ay işçiye verilmesi zorunlu olan ücret hesap pusulası (iş kanunu md.37)    
25 Hamile olan kadın işçilerin doğumdan önce 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde çakışabileceğine dair doktor onaylı (iş kanunu md.74)    
26 İşten ayrılma bildirgesi (4447 sayılı kanun md.4; 5510 sayılı kanun md.9)    
27 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin yapıldığını gösteren belgeler.    
28 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin imzasını taşıyan belgeler.    
29 Varsa işçinin terfisi ve iş şartlarında değişiklik varsa buna ilişkin belgeler.    
30 Fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullanmak isteyen işçilerin istekte bulunduğuna ilişkin dilekçe ve çizelgeler    
31 İşçinin her türlü izin talep dilekçeleri    
32 İşçinin geçici iş göremezlik durumuna ilişkin istirahat raporu örneği    
33 İş sözleşmesi sona erdiğinde işçiye yapılan ödemeleri gösteren belgeler ve ibraname.    
       

* Bu belgelere ilave olarak işverence dosyada bulunması istenilen kayıt ve belgeler ilave edilebilir

 

İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE BELGE VE DOSYALAMA SİSTEMİ

 

 

 1. RESMİ KURUMLAR İÇİN BELGE VE DOSYALAMA SİSTEMİ

 

A- SSK Dosyası

 • İşyeri Bildirgesi
 • Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri
 • Dört Aylık Sigorta Primleri Dönem Bordroları
 • Sosyal Güvenlik Destek Bordroları (*)
 • Teftiş Tutanakları ve Tebliğ Yazıları
 • 6-Diğer (………………………………)

 

B- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dosyası

 • İşyeri Bildirgesi
 • Vardiya Düzeni Hakkında Bilgi Yazısı
 • Teftiş Tutanak ve Tebligatları
 • Ücret Hesap Pusulası Suretleri
 • Ücret Bordroları
 • Yıllık Ücretli izin Defteri
 • İzin Kurulu Defteri (**)
 • İşçi Bildirim Listeleri (Ek-1 ve Ek-2)
 • 9-Diğer (……………………………..)

 

C- Türkiye İş Kurumu Dosyası

 • Sakat ve Eski Hükümlü Talep ve Tebliğ Yazıları (***)
 • Terör Mağduru İşçi Talep ve Tebliğ Yazıları (***)
 • Tensikat Bilgi Yazısı
 • Toplu İşçi Çıkarma Dilekçeleri
 • Toplu Çıkarmadan Önce Sendika ile Yapılan Toplantı Tutanakları
 • 6-Diğer (……………………………….)

 

D- İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyası

 • İSİG Kurulu Karar Defteri (***)
 • Makinelerin Fenni Muayene Raporları
 • İş Kazası Tutanak ve Şahit İfadeleri
 • İş Makinesi Operatör Ehliyet Fotokopileri
 • İlk Yardım elemanlarının Belgeleri ve Hemşire Diploma Sureti (***)
 • İş Yeri Hekim Sözleşmesi Sureti (***)
 • İş Güvenliği Teftiş Tutanakları ve Tebligatlar
 • Kurma izni
 • İşletme Belgesi

10-   Diğer (……………………………)

 

I I. İŞYERİ ORTAMINDA ASILI OLMASI ZORUNLU BELGELER

 • Asgari Ücret Levhası
 • Çalışma Saatleri / Vardiya Çizelgesi
 • Genel Güvenlik Kuralları Levhası
 • İkaz Levhası
 • SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 • Aylık Sosyal Güvenlik Destek Bordrosu (*)
 • İşletme Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

(*) Emekli fazla işçi çalıştıran işyerleri sorumludur.

 (**) Yüzden fazla İşçi çalıştıran işyerleri sorumludur.

 (***) Elliden fazla işçi çalıştıran işyerleri sorumludur.

 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ AŞAĞIDAKİ FORMLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İŞ Başvuru ve bilgi formu

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği

TOPLU İŞÇİ ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ OLARAK BİR AY ÖNCEDEN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

TOPLU İŞÇİ ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ OLARAK BİR AY ÖNCEDEN TÜRKİYE İŞ KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

HİZMET AKDİ FESÎH BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ

FESİH BİLDİRİMİNİN ALINMADIĞINDA DÜZENLENECEK TUTANAK

İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI

İŞE İZİNSİZ GEÇ GELME / GELMEME İHTARI

İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI

DAHA EVVEL ÎŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMA DAVETİ

YILLIK ÜCRETLİ İZİN CETVELİ