GELİR VERGİSİ

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Ortak Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtımı

3D plan drawingYıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan yükümlüler, bu işlerine ait kayıtlarını ayrı bir defterde veya tutmakla yükümlü oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermek ve kar-zararlarını ayrı ayrı saptamak zorundadırlar.

Hangi işle ilgili olduğu saptanamayan veya bütün işler için yapılan giderler ortak genel gider olarak kabul edilip yapılan işlere dağıtılırlar.

Birden Fazla İnşaat ve Onarma işinin Yapılması Durumunda Ortak Genel Giderlerin Dağılımı

Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarım işinin birlikte yapılması halinde her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların birbirine olan nispetine göre dağıtılacaktır.

Örnek: Mükellef XYZ İnşaat A.Ş. 2017 hesap döneminde hepsi yıllara sari inşaat niteliğinde olan (A) işi ile ilgili olarak 400.000 TL, (B) işi ile ilgili 600.000 TL ve (C) işi ile ilgili olarak 1.000.000 TL harcamada bulunmuştur. Bu üç farklı inşaat işi için yapılan ortak gider tutarı 100.000 TL’dir. Söz konusu ortak giderlerin her bir işe dağılımı harcama tutarlarının toplam harcama tutarı içindeki oranına göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İŞLER

Harcama Tutarı

Haracama Oranı (%)

İşlere Düşen Ortak Genel Giderler (TL)

(A) İşi

400.000

20 20.000

(B) İşi

600.000

30

30.000

(C) işi

1.000.000

50

50.000

TOPLAM

2.000.000 100

100.000

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi ile Diğer İşlerin Birlikte Yapılması Durumunda Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı

Tek veya birden fazla inşaat ve onarım işi diğer işlerle birlikte yapılıyor ise, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış veya hasılat tutarlarının birbirlerine olan nispeti dahilinde dağıtılacaktır.

Örnek: XYZ Limited Şirketi iki ayrı yıllara sari inşaat işi ile toptan inşaat malzemesi toptan satış işini birlikte yapmaktadır. Şirketin 2016 hesap döneminde (A) inşaat işi için yaptığı harcama 300.000 TL, (B) İnşaat işi için yaptığı harcama 400.000 TL ve inşaat malzemesi toptan satış işinden elde ettiği hasılat tutarı 300.000 TL’dir. 2016 hesap döneminde yapılan ortak genel giderler toplamı 200.000 TL’dir. Söz konusu ortak giderler aşağıdaki tablodaki şekilde oranlanarak inşaat ve diğer işe dağıtılacaktır:

İŞLER Harcama/Satış/Hasılat Tutarı Haracama/Satış/Hasılat Oranı (%) İşlere Düşen Ortak Genel Giderler (TL)
(A) işi

300.000

30

60.000

(B) İşi

400.000

40

80.000

İnşaat Toptan Ticareti

300.000

30

60.000

TOPLAM

1.000.000

100

200.000

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Amortismanların Dağıtımı

Ortak olarak kullanılan makine, tesisat ve ulaştırma araçlarının amortismanları bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre inşaatların maliyetlerine dağıtılır.

Amortisman dağıtımında dikkat edilmesi gerekli hususlar:

Mobilya, hesap ve yazı makinesi gibi büro malzemelerinin amortismanı, ortak genel giderlere eklenerek dağıtıma tabi tutulur.

Yıl içinde alınan tesisat, makine ve ulaştırma araçlarının satın alındığı tarihten önceki günlere isabet eden amortismanları, yine ortak genel giderlere eklenerek dağıtıma tabi tutulur.

Tesisat, makine ve ulaştırma araçlarının kullanılmayıp boş kaldığı günlere isabet eden amortismanları, ortak genel giderlere eklenerek dağıtıma tabi tutulur. Söz konusu araçların kullanılmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı işlere pay verilmez.