ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

ENGELLİLİK İNDİRİMİ NEDİR?

Engellilik İndirimi Tanımı ve Engellilik Dereceleri:

Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.

Düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer almaktadır. Madde metni aşağıdaki gibidir. Maddede koyu yazılmış tutarlar 2018 yılı için geçerli engellilik indirimi tutarlarını göstermektedir:

Engellilik indirimi:
Madde 31 – 
Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Engellilik indirimi;
– Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (1000 TL),
– İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (530 TL),
– Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (240 TL)dır.
Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.