KURUMLAR VERGİSİ

Özelge: Şirket Kuruluşu Öncesinde Şahıs Tarafından Ödenen Kiralar Şirket Kurulduğunda Gider Olarak Dikkate Alınır mı?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.30-75                              03/05/2011

Konu: Şahıs tarafından ödenen kiranın daha sonra şirket kurulduğunda şirketin kirayı gider olarak indirip indiremeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin %51 ortağı ve müdürü tarafından 01.11.2009 tarihinde bir dükkan kiralandığı, 06.11.2009 tarihinde dükkan sahibinin banka hesabına bir yıllık kirasının ödendiği ve bu süre içinde bahse konu ortağınızın hiçbir ticari faaliyetinin ve mükellefiyet kaydının olmadığı ancak, 03.02.2010 tarihinden itibaren kiralanan bahse konu dükkanda tadilat işlerinin başlatılarak aynı tarih itibariyla şirketinizin kurulduğunu, dükkan sahibi ile mevcut kira kontratına ek bir protokol ile ortağınız adına bulunan kiracılık sıfatının şirketinize devredildiği belirtilerek, şirketiniz adına ilk bir yıllık dönemde 01.11.2009-01.11.2010 tarihleri arasında kira stopajı ile ilgili muhtasar beyanname verip verilmeyeceği, ödenmiş olan kira tutarının şirket adına gider olarak yazılıp yazılmayacağı hususunda görüşümüz sorulmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Verginin konusu” başlıklı 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, kurum kazançlarınında kurumlar vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinde “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek ve tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan gerçek veya tüzel kişidir. Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz. Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan; Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin tüzel kişilik kazanmaları ticaret siciline kayıt ile başlar. Bir şirketin hak sahibi olması ancak, tüzel kişilik kazandığı tarih ile bu kişiliğin sona erdiği yani ticaret sicilinden kaydının silindiği tarih arasında olanaklıdır.

Buna göre, 01.11.2009-01.11.2010 tarihleri arasında şirket ortağınız tarafından kiralanan işyeri nedeniyle, şirkletinizin kurulup kira sözleşmesine taraf olduğu tarihten sonraki döneme isabet eden (08.02.2010-01.10.2010 tarihleri arasında) kira ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca,bu döneme isabet eden kira ödemleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekecektir. Ancak, söz konusu kira sözleşmesinin şirketinizce devralınmasından önceki dönemlere isabet eden kira ödemelerinin gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.