MALİYE AKADEMİ

MALİ DİSİPLİN, MALİ KURAL VE EKONOMİK ANAYASAYA İLİŞKİN BİBLİYOGRAFYA

 

Mali disipline İlişkin Bibliyografya*

AKTAN Coşkun Can,(2002), “Devlette Mali Disiplinsizlik Sorunu ve Ekonomik Anayasa”, Anayasal İktisat, Ankara, Siyasal Kitapevi

Barışık, S. ve F. Kesikoğlu (2006),”Türkiye’de Bütçe Açılarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1981-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61(4), pp.59-82.

BEKAR Ayşe Günay, (2009), Kamu Mali Dengesinin Sağlanmasında Mali Kurallar ve Önemi‟, Küreselleşme ve Kamu Maliyesinde Yaşanan Dönüşüm, Aytaç Eker-Hayal Ayça Şimşek (Ed), Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara, ss.65–90,

Bedir, S. ve Tural A. (2014), “Bütçe Açığı ve Enflasyon: Türkiye İçin Bir Sınır Testi Yaklaşımı”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Catao, Luis AV, and Marco E. Terrones (2003), “Fiscal deficits and inflation” Journal of Monetary Economics 52(3) : 529-554.

BÜYÜKKAYA Alaattin, Mali Kural Ne Getirecek? Mali Kural Gelmeli mi ?‟,Capital Dergisi, Geniş Açı Eki, Ekim 2010.

CURA Serkan, Türkiye‟de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırması‟, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, C.XVIII, S.1, ,ss.139-154. 2003.

Darrat, Ali F. (2000), “Are budget deficits inflationary? A reconsideration of the evidence.”
Applied Economics Letters 7(10) : 633-636.

 DEDE Melek Ercan, “ Anayasal İktisat Perspektifinden Maliye Politikası Kuralları Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulamanın incelenmesi”, Mesleki Yeterlilik Tezi, T.C.Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2010.

Demir, M., Çevik, Ş. ve K. Beşer (2005), “Kamu Kesimi Finansman Açıklarının Ekonomik
Etkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, S:247-267

DİLEKLİ, Selin, YEŞİLKAYA Kadriye; “Maastricht Kriterleri”, Ankara, DPT, 2002.

EKİNCİ, İlknur, “Kurallara Dayalı Maliye Politikası Yaklaşımı ve Türkiye‟de Mali Kural Benzeri Uygulamalar”, 2009.

Günaydın, İhsan (2004), “Bütçe açıkları enflasyonist midir? Türkiye üzerine bir inceleme.” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(1):158-181 Karakurt, B. ve T. Akdemir (2010), “Kurallı Maliye Politikası: Türkiye’de Kurallı Maliye Politikası Örnekleri”, Maliye Dergisi, Sayı:158, s:226-261.

 

HEMMING Richard, “Policies to promote Fiscal Discipline” , Fiscal Affairs Department International Monetary Fund, 24 March 2003.

HÜRCAN Yasemin Gürsoy, Mali Disiplinin Sağlanmasında Yasal Düzenlemelerin Yeri, Önemi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi, Hazine Müsteşarlığı Ekonomik araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Ağustos 1999.

IŞIK Abdulkadır, Metin Meriç,”AB’de Kamu Yatırımlarının Finansmanında “Altın Kural”, Ege Akademik Bakış/ Ege Academic Review 9 (4), ss. 1591- 1603. 2009.

KARAKURT Birol, AKDEMİR Tekin (2010), “Türkiye‟de Mali Kural Uygulamaları: Sayısal Olmayan Kurallardan Sayısal Kurallara Geçiş”, Mali Kural, Ankara, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, ed. Coşkun Can AKTAN, Ahmet KESİK, Fatih KAYA, 1. Baskı.

KAYA, F. Mali Kural Uygulamaları Ve Türkiye İncelemesi, DPT Planlama Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2009.

Kesik ve Bayar (2010), “Uluslar arası Uygulamalar Işığında Mali Kurallar ve Mali Disiplin”, Mali Kurallar, Ankara, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, ed. Coşkun Can AKTAN, Ahmet KESİK, Fatih KAYA, 1. Baskı.

KOPITS, G. ve S. SYMANSKY, “Fiscal Policy Rules”, IMF Occasionel Paper, Sayı:162. 1998.

KESKİNGÖZ, Maasricht Kriterleri Doğrultusunda Türkiye’de Mali Disiplinin………… 274

Neyaptı, Bilin (2003), “Budget Deficits and Inflation: The Roles of Central Bank Independence and Financial Market Development”, Contemporary Economic Policy, 21(4) :458-475.

Öruç, E. (2016), “BÜTÇE AÇIKLARI ENFLASYONİST ETKİYE SAHİP MİDİR? TÜRKİYE ÜZERİNE UZUN DÖNEMLİ ANALİZ”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

SAĞBAŞ, İsa; (2013) MÜSİAD Araştırma Raporları, Türkiye Ekonomisi Raporu 2013, İstanbul.

SAKAL Mustafa,(2003) Türkiye’de Mali Disiplin Sorunu: Kamu Açıkları ve Borçlanmanın Sürdürülebilirliği, Birinci Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi

ŞEN, Kübra; “Mali Kural, Bazı Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye İncelemesi”, Bütçe Dünyası Dergisi Ankara, Sayı 34, 2010.

ÖZKER A. Niyazi, Mine Biniş, ” Mali Kurallar ve Bir Vergi Anayasası Yaklaşımı”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, No 1, ISSN: 2146–0817, 2009.

https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=59&cid=12&nm=33

  • BU SAYFA GELİŞTİRME AŞAMASINDADIR.