KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergi Oranı Yüzde Kaçtır?

Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranları

Kurumlar vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, kurumlar vergisi oranı, kurum kazancı üzerinden %20’dir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.

Bakanlar Kurulu,  geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

Hesap Dönemi
Oranı
Dayanağı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
%23
%25
%22
K.V.K. Geçici Madde 13
K.V.K. Geçici Madde 13
K.V.K. Geçici Madde 10
2019 Yılı
%22
K.V.K. Geçici Madde 10
2018 Yılı
%22
K.V.K. Geçici Madde 10
2017 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2016 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2015 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2014 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2013 Yılı
%20
K.V.K Mad.32

2018-2019 ve 2020 Yılı Vergilendirme Dönemlerinde Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranları

7061 sayılı kanunun 91 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa Eklenen Geçici madde ile Kurumlar Vergisi Oranları 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak belirlenmiştir.  İlgili düzenleme aşağıdaki gibidir: 

Geçici Madde 10
(1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır.

(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

2021 ve 2022 yıllarında Kurumlar Vergisi oranları

15/04/2021 tarihli ve 7316 sayılı “AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021yılı kurum kazançları için %25, 2022yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır

vergidosyasi.com