BELEDİYE GELİRLERİ

Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri

Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri
 Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
 Büyükşehir belediyeleri, ilde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin % 6’sı ve ildeki büyükşehir ilçe belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payın % 40’ını almaktadır.
 Büyükşehir ilçe belediyeleri Türkiye genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin % 4,5’ini almaktadır. Büyükşehir ilçeler için ayrılan payın % 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna , % 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.
 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50’si.
 Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlar.
 Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri.

 Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde tespit edilen araç park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe belediyelerine,  nüfuslarına göre dağıtılacak %50’sinden sonra kalacak %50’si.
 Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları.
 Kira, faiz ve ceza gelirleri.
 Kamu idare ve müesseselerinin yardımları.
 Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler.
 Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hâsılatından büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler.
 Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri.
 Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler.
 Şartlı ve şartsız bağışlar.
 Diğer gelirler.