BELEDİYE GELİRLERİ

Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergi, Harç ve Diğer Unsurlar

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca sağlanan gelirler; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücretler, müze giriş ücretlerinden verilen pay ve maden paylarıdır.

Bu gelirler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur:

a) Belediye Vergileri

– İlan ve Reklam Vergisi.
– Eğlence Vergisi.
– Haberleşme Vergisi.
– Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi.
– Yangın Sigortası Vergisi.
– Çevre Temizlik Vergisi.

b) Belediye Harçları

– İşgal Harcı.
– Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı.
– Kaynak Suları Harcı.
– Tellallık Harcı.
– Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı.
– Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı.
– Bina İnşaat Harcı.
– Kayıt ve Suret Harcı.
– İmarla İlgili Harçlar. (parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı, yapı kullanma izni harcı.)
– İşyeri Açma İzni Harcı.
– Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı.
– Sağlık Belgesi Harcı.

c) Harcamalara Katılma Payları

Harcamalara katılma payı, belediyelerin yaptığı bazı hizmetler dolayısıyla hizmetten yararlanan taşınmaz sahiplerinden aldığı belli oranlardaki paydır. Harcamalara katılma payları 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94 üncü maddelerinde düzenlenmiş olup, bunlar;

– Yol Harcamalarına Katılma Payı.
– Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı.
– Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payıdır.

Harcamalara katılma paylarını belediyelerimiz, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde söz konusu hizmetler yerine getirildiği zaman gayrimenkul sahiplerinden emlak vergi değerinin %2’sini geçmeyecek şekilde almaktadırlar.
Harcamalara katılma payları, altyapı hizmetleri dolayısıyla yapılan giderlerden özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ile kamulaştırma bedellerinin indirilmesinden sonra kalan miktarın tamamıdır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası tarafından belirlenen rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplanan tutarları aşamaz.

d) Ücret, Müze Giriş Ücretleri ve Madenlerden Belediyeye Pay

Ücret: 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre, belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
Müze Giriş Ücretleri : 2464 sayılı Kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5’i belediye payı olarak ayrılır.
Madenlerden Belediyelere Pay: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2’si nispetinde belediye payı ayrılır.