fonlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı ve Hedef Kitlesi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1986 yılında kurulmuştur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Kimler Yararlanabilir?

SYDT Fonunun hedef kitlesini,​

Yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler,​

Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar,

Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde her türlü afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler oluşturmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu

SYDT Fonunun karar organı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu”dur. Fon Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlığımız, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları müsteşarları ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşmaktadır. Fon Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Bakanın talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Fon Kurulu tarafından alınan kararlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki tüm il ve ilçelerde yer alan 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla uygulanmaktadır.