GELİR VERGİSİ

Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında Eksik Ödemelere İlişkin 10 TL Sınırı 250 TL Oldu.

Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında ciddi sorunlara yol açan ve eliştirilen 10 TL sınırının 250 TL’ye çıkarılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 307 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)) 15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de ” yayımlandı.

7162 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, vergiye uyumlu mükellef düzenlemesinde yer alan eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte uyumlu mükellefiyet imkanlarından yararlanma açısından eksik yapılan ödemede 10 lira gibi bir rakam değil, nispeten daha yüksek olan 250 TL rakamı dikkate alınacaktır. Böylece uyumlu mükelleflere indirim uygulamasında nispi bir iyileşme ve normalleşme sağlanmıştır. 

Yapılan bu Kanuni düzenlemeye paralel olarak 307 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği ile, 23/12/2017 tarihli Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümüne yapılan ilaveler yapılmıştır.

Buna göre, 193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir. 

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Örnek : (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2019 tarihinde vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde ödemiştir.

(L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve 2017 yılı Mayıs ayına ilişkin verilen muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiştir.

Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmemesi, (L) A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

21.03.019

vergidosyasi.com