Hazine ve Maliye Bakanlığı

Maliye Müfettişi Gitti, Hazine ve Maliye Müfettişi Geldi.

07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43) ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen Madde 227/B ile Hazine ve Maliye Bakanlığında “Teftiş Başkanlığı” kurulmuştur.

Madde ile Hazine ve Maliye Bakanlığında “Teftiş Başkanlığı” kurulmaktadır. Teftiş Başkanlığında “hazine ve maliye müfettişi ve hazine ve maliye müfettiş yardımcısı” istihdam edilebilecektir. 2011 yılında Maliye Bakanlığı denetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile kapatılan Maliye Teftiş Kurulu yerine Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı ihdas edilmiştir. Maliye müfettişi yerine ise hazine ve maliye müfettişi unvanı getirilmiştir. 

Teftiş Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeyi içeren madde metni aşağıdaki gibidir.

“Teftiş Başkanlığı
MADDE 227/B- (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/14 md.)
(1) Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görev ve yetkileri kullanır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

b) İlgili mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkisini Bakanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanına girmediği durumlarda kullanmak,

c) İç denetim birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Teftiş Başkanlığına bildirilen konularda gerekli inceleme, denetim ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca hazine ve maliye müfettişi ve hazine ve maliye müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.

(3) Teftiş Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanına denktir.

(4) Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları, hazine ve maliye başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığının Kadro Sayısı

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı için öngörülen kadro derece ve sayıları aşağıdaki gibidir:

hazine ve maliye müfetişi kadro sayısı.JPG

Hazine ve Maliye Müfettişlerinin %50’si Vergi Müfettişlerinden

43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen geçici bir madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde durumlarına uygun hazine ve maliye başmüfettişi, hazine müfettişi yada hazine ve maliye müfettiş yardımcısı kadrolarına doğrudan Hazine ve Maliye Bakanınca atanabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu şekilde atanacakların sayısı hazine ve maliye müfettişi kadro sayısının yüzde ellisini geçemez. Bunların önceki kadrolarında geçirdikleri süreler atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır.

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

07.08.2019