EMLAK VERGİSİ

2020 BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müşterek olarak 29 Ağustos 2019 Perşembe günlü ve 30873 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emlak Vergisi Kanunun Genel Tebliği (Seri No:75) ile emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edilmiştir.

2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri aşağıda gösterilmiştir: 

2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri milli emlar genel tebliği 752020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri milli emlar genel tebliği 75 22020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri milli emlar genel tebliği 75 32020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri milli emlar genel tebliği 75 4

29.08.2019

vergidosyasi.com

 

 


Tebliğ Metni 

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 75)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Tebliğ Eki