mahalli idareler

Mahalli İdarelerde EN ÜST YÖNETİCİ Kimdir?

Kamu mali yönetiminde ” En Üst Yönetici” kavramı önem kazanmaktadır. “En Üst Yönetici” kimdir? Sorumlulukları nelerdir?

Mahalli İdarelerde En Üst Yönetici Kimdir?

5018 sayılı Kanunun getirdiği temel kavramlardan biridir ve Kanunun 11 nci maddesinde sorumlulukları ile beraber tanımlanmıştır.

En Üst Yönetici;

  • İl özel idarelerinde vali,
  • belediyelerde belediye başkanı,
  • bağlı idarelerde genel müdür,
  • birliklerde birlik başkanıdır.

Üst yöneticilerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

– İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından,

– Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan,

– Kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden,

– Malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden

Meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.