GENEL

Turizm Payı Oranı, Beyanı, Ödenmesi

Son dönemde yeni vergiler veya fonlar hukuk sistemimize dahil oluyor. Bu kapsamda 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Turizm Payı bunlardan birisi. Turizm payının beyan ve ödenme şekli konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına düzenleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda, Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile belirlenmiştir. Tebliğe ilişkin öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

Turizm Payı Mükellefiyeti Nasıl ve Ne Zamana Kadar Yapılacak?

Tebliğin yürürlük tarihi olan 02.11.2019 itibarıyla Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten (02.11.2019) itibaren 15 gün içinde GİB İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Kimler Turizm Payı Mükellefi ve Oranları

7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, anılan Kanunun aynı maddesinde belirtilen oranlarda hesaplanan turizm payını Turizm Payı Beyannamesi ile beyan etmekle yükümlüdür.

Turizm payı;

 • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
 • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
 • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
 • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
 • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Turizm Payı Beyannamesi Dönemleri, Verilme ve Payın Ödenme Tarihleri

7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Turizm Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

 • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
 • Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
 • İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
 • Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
 • Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak belirlenmiştir.

Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Beyan Edilecek Turizm Payı Bulunmaması Durumunda Beyan

Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve örneklere ilgili Tebliğ’den erişmek mümkündür.

Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191102-5.htm