E-VERGİLEME

İsteyen Mükellefler, e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi İşlemini Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yapılabilecek.

Bilindiği üzere, e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçer. Bu nedenle, e-Defter beratlarının alınması ve gerekli yükleme işlemlerinin zamanında yapılması önem taşımaktadır. Daha önce aylık bazda yapılan bu işlemlerle ilgili olarak, 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile e-Defter Dosyalarının oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına yüklenmesine ilişkin işlemin geçici vergi dönemleri bazında da yapılabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre mükelleflere e-Defter Dosyalarının oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına yüklenmesine ilişkin işlem konusunda;

  • Aylık Yükleme Tercihi
  • Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihi

olmak üzere iki farklı şık sunulmaktadır.

Tablo: Aylık ve Geçici Vergi Dönemi Tercihlerine göre, e-Defter Dosyalarının oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenme Süreleri

Dönem Aylık Yüklenme Tercihinde Bulunulması Halinde Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması
Ocak Nisan ayı sonu Ocak – Şubat – Mart Mayıs ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Temmuz ayı sonu Nisan – Mayıs – Haziran Ağustos ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sonu Temmuz – Ağustos – Eylül Kasım ayı sonu
Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu Ekim – Kasım – Aralık Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Tebliğe göre, dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilirler.

Tebliğde yer alan aşağıdaki hususlara mükelleflerce ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Tebliğ düzenlemesine göre, geçici hesap dönemi bazında yükleme tercihinde bulunacak mükelleflerin bu konudaki bildirim işlemi her hesap dönemine ilişkin ilk ayda e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda yapmaları zorunludur.
  • Tercihlerini bildirmeyen mükellefler aylık bazda yükleme tercihi yapmış olacaklardır. Takip eden hesap döneminin ilk ayında değişiklik yapılmadığı sürece bu tercih devam edecektir.
  • Geçici hesap dönemi bazında yükleme tercihinde bulunan mükellefler daha sonraki hesap dönemi başında tercihini değiştirmediği takdirde aynı tercihini (geçici hesap dönemi mazında yükleme) müteakip hesap dönemlerinde de kabul etmiş olacaklardır.
  • Tercihini geçici vergi dönemi bazında yapan mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına ilişkin işlemlerini belirtilen sürede gerçekleştirmeyenler hakkında cezai müeyyidelerin tayininde her bir ay, ayrı ayrı dikkate alacaktır. Üç aylık dönemlerde yükleme, ceza uygulaması açısından farklılık arz etmeyecektir.

05.11.2019

vergidosyasi.com