MEVZUAT

2020 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

2010 yılında geçerli tanıklık ücret tarifesi ne kadar?

Adalet Bakanlığı tarafından 20.12.2019 tarih 30984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile “2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi” yayımlandı. Buna göre 2020 yılında tanıklara günlük 25 ila 50 TL arası tanıklık ücreti verilebilecek.

Söz konusu Tebliğ metni aşağıdaki gibidir:


20 Aralık 2019 Tarih ve 30984 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2020 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 ilâ 50,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.