GENEL

Hangi Kurum ve Kuruluş SGK’ya Hangi Bilgileri Vermek, Göndermek Zorunda?

İşletmelerin sigortasız işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığını tespit amacıyla kurum ve kuruluşlardan SGK tarafından alınabilecek veya ilgili kurumların SGK’ya vermek veya göndermek zorunda olduğu bilgilere ilişkin zorunluluğu düzenleyen Tebliğ aşağıdaki gibidir:

Resmî Gazete Tarihi: 10.06.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29026

BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELERE DAİR TEBLİĞ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde münferit ya da yapılacak protokollerle alınacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Bankalar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşları,

c) Diğer kuruluşlar: Kanunun 100 üncü maddesinde sayılan döner sermayeli kuruluşlar ve tüzel kişiler ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşları,

ç) Durum tespiti: Sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarını, asgari işçiliğin tespiti amacıyla yapılan denetim ve kontrolleri,

d) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarca internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,

e) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

f) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçları,

g) İşyeri sahibi: Kanuna göre sigortalı olanların işlerini yaptıkları işyerlerinin sahibi veya kullanıcısı olan gerçek ya da tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

ğ) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve bu fıkrada belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,

h) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

i) Prime esas kazanç: Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek tutarı,

j) Sigorta primi: Sigortalılar için 5510 sayılı Kanunda, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda ve 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen prime esas kazançlar ve oranlar üzerinden alınacak tutarı,

k) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından kendi adına prim ödeyen ya da adına prim ödenmesi gereken kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bankaların Yükümlülükleri

Kurumdan gelir ve aylık alanlara ödeme yapan bankaların işlemleri

MADDE 4 – (1) Kurumdan gelir ve aylık alanlara, gelir ve aylık ödemesi yapan bankalarca;

a) Her ay hesaplar kontrol edilerek, geriye yönelik 6 aylık periyodlarda hareket görmeyen kayıtlar Kuruma gönderilir.

b) Gelir ve aylık sahiplerinin maaş hesap bakiye bilgileri ile sadece fazla ve yersiz ödemelere ilişkin inceleme işlemlerinde kullanılacağı hususunun Kurumca açıkça ve yazılı şekilde belirtilmesi halinde gelir ve aylık sahiplerinin maaş hareket bilgileri, talep edilmesi halinde Kuruma gönderilir.

c) Gelir ve aylık ödemesinin kanuni temsilcilere yapılması durumunda, gerek kanuni temsilci değişiklikleri gerekse temsil sürelerinin sona ermesine ilişkin bilgiler Kurumca talep edilmesi halinde Kuruma gönderilir.

ç) Kurumdan gelir ve aylık alanlardan yapılan icra ve diğer kesinti iadeleri, borçlunun “adı soyadı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “emekli sicil/tahsis numarası, “kesinti miktarı” bilgilerinin yanı sıra “icra dairesi”, “kurum adı”, “icra dosya numarası” ve “kesinti dönemi” bilgilerini de ihtiva edecek şekilde Kuruma gönderilir.

Diğer bankacılık iş ve işlemleri

MADDE 5 – (1) Kurumca kimlik bilgileri ile talep edilmesi halinde, Kanununun 8 inci ve 100 üncü maddelerinin uygulanması ile genel sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin olarak ilgililerin banka hesaplarında paralarının bulunup bulunmadığı bilgisi kimlik bilgileri ile birlikte Kuruma gönderilir.

(2) Kuruma borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların, işyeri ve yerleşim yeri adresleri ile hesap bilgileri Kurumca talep edilmesi halinde Kuruma gönderilir.

(3) Kurumca, gerekli alt yapının sağlanması ile Kuruma borçlu olanların, bankalardaki hesaplarına elektronik ortamda haciz konularak, hacze tabi meblağların Kurum hesaplarına aktarılması sağlanır.

(4) Kurumca elektronik alt yapı sağlanıncaya kadar bankalar, kamu kurumları hariç olmak üzere maaş ödemesi yapılanlara ait çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri, çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile ödenen ücret bilgileri, varsa meslek bilgileri ile işe başlama tarihi bilgileri ile birlikte iller bazında Kuruma gönderilir.

(5) Ticari kredi niteliği taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı verilmesinde, bir işyerinde hizmet akdiyle çalışanlardan ücret bordrosu alınması halinde ücret bordrosu bilgileri Kurum tarafından sağlanan elektronik alt yapı üzerinden veya manuel olarak Kuruma gönderilir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri

Adalet Bakanlığı

MADDE 6 – (1) Kurumca talep edilmesi halinde, Kurumdan gelir ve aylık alanlar için kanuni temsilcilere yapılan ve mahkemelerce vasi ve kayyım tayinine ilişkin belgeler Adalet Bakanlığınca Kuruma gönderilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

MADDE 7 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca;

a) Sosyal Yardım Bilgi Sisteminden (SOYBİS) gelir tespiti ve araştırması için Kurumca belirlenen personele sorgulama yetkisi verilir.

b) Sosyal hizmet kuruluşlarında okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususların tespitine dair esaslar kapsamında resmî görevi olmayıp ders ücreti karşılığında kuruluşlarda görevlendirilen çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

c) 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

MADDE 8 – (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca; 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinde çalışanlar ile girişimci olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi / işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri, ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

MADDE 9 – (1) Çalışma Genel Müdürlüğünce, yabancıların çalışma izin bilgileri Kuruma gönderilir.

(2) Türkiye İş Kurumunca teşvik uygulamalarına ilişkin görev alanına giren konulardaki sigortalılara ilişkin bilgiler Kuruma gönderilir.

(3) Türkiye İş Kurumunca işsizlik ödeneği alan sigortalıların ödeme başlama ve bitiş tarihleri Kuruma gönderilir.

(4) Türkiye İş Kurumunca yetki verilen özel istihdam bürolarınca işe yerleştirilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgilerini içeren üçer aylık dönemlere ait rapor Kuruma gönderilir.

(5) Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü programları kapsamında eğitici gideri ödenen kişilerin kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, işten ayrılış tarihi ve işyeri unvanı ve adres bilgileri Türkiye İş Kurumu tarafından Kuruma gönderilir.

(6) 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci ve 92 nci maddeleri kapsamında işçi şikâyetlerini inceleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü memurları tarafından düzenlenen ve istihdama yönelik bilgiler içeren tutanaklarda sigortasız olduğu, ücret ya da gün sayısı açısından kayıt dışı olduğu tespit edilen çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numarası, işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri, çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

MADDE 10 – (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; Kuruma borçlu olanların taşınmaz mal bilgilerinin Kuruma elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanır.

(2) Yapı denetim şirketlerinin çalıştırdığı denetçileri, kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının çalıştığı firma ve çalışma sürelerine ilişkin bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ulusal Yapı Denetim Sistemi üzerinden sorgulanabilmesi sağlanır ya da çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri Kuruma bildirilir.

Ekonomi Bakanlığı

MADDE 11 – (1) Ekonomi Bakanlığınca; 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından faaliyet ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişilere ilişkin çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

MADDE 12 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığınca;

a) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği kapsamında kulüplerin tescil belgesi ve sözleşme ile çalıştırdıkları antrenörlerine ait bilgiler çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

b) 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör, masör veya diğer eğiticilerinin bilgileri sözleşme örnekleriyle birlikte çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

c) 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği kapsamında açılan küçük işletmelerde çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MADDE 13 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca;

a) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik,

b) 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği,

c) 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği,

ç) 11/12/2011 tarihli ve 28139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği,

d) 15/10/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği,

e) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği,

f) 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliği,

g) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik,

ğ) 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

h) 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik,

ı) 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

i) 18/4/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönetmeliği,

j) 9/5/2006 tarihli ve 26163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği,

k) 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği,

l) 16/1/2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği,

m) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,

n) 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,

kapsamında, bu yönetmeliklerde belirtilen desteklerden yararlanmak için tarımsal faaliyetlerde bulunacak veya işyeri açacaklara izin verilmesinde, ilgili yönetmelikler gereği işyerinde çalıştırılması gereken mesul müdür ve zorunlu personele ilişkin kimlik bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanların veya işyeri açanların tarım il/ilçe müdürlüklerince yapılan denetimlerinde tarımsal faaliyette bulunanın yanında veya işyerinde çalışanlara ait tespit edilen kimlik bilgileri, çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca; 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt altına alınan çiftçilerin, T.C. Kimlik Numarası ve kayıtlı oldukları il ve ilçe bilgileri Kuruma gönderilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

MADDE 14 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca; MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi), HKS (Hal Kayıt Sistemi), ESBİS (Esnaf Bilgi Sistemi) ve KOOP-BİS’e (Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait taraflar arasında belirlenen bilgilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca açılacak web servis ya da başka bir elektronik ortamda sorgulanması sağlanır.

(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca; 7/9/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Türkiye’ye giriş-çıkış yapan ticari araçlara ilişkin olarak ilgili taraflarca belirlenen bilgi ve verilerin paylaşımı sağlanır.

(3) Ticaret sicili müdürlüklerince; Kurumca talep edilmesi durumunda ticaret şirketi ve ortakları hakkında MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) veri tabanından karşılanamayan bilgiler Kuruma gönderilir.

İçişleri Bakanlığı

MADDE 15 – (1) Valiliklerce;

a) 10/3/1982 tarihli ve 17629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, faaliyette bulunacaklara faaliyet izni verilmesinde, çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

b) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, özel güvenlik izni verilen yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin ilk defa işe başlama bildirim listesi ve özel güvenlik personelinin ayrılma, özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yer değişimleri, kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleri ile ayrı izin belgesine sahip birimleri arasındaki değişikliklerle göreve başlama/görevden ayrılma bildirimleri ile özel güvenlik görevlileri için “kimlik bilgileri” sorumluluk alanlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığınca ve özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerinin denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri de Kuruma gönderilir.

c) 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine, (l) bendi kapsamında akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara, (m) bendi kapsamında en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden bekçi, veznedar ve mutemetlere, (n) bendi kapsamında demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere, (p) bendi gereği 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere verilen silah taşıma ruhsatlarına ilişkin talep formunun bir örneği Kuruma gönderilir.

ç) Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında Kurumdan aylık almakta olan veya aylığa hak kazanacak belediye başkanları ile bunların hak sahiplerine makam, görev ve temsil tazminatı ödenebilmesi amacıyla bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış olanların veya yapmakta olanların görev sürelerini ve görev yaptıkları belediyelerin o tarihteki statülerini ihtiva eden bilgileri Kuruma gönderilir.

d) Mahalli idarelerin seçilmiş görevlileri olan köy ve mahalle muhtarların T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, göreve başlama ve görevinden ayrılış tarihleri Kuruma gönderilir.

e) 1/7/2000 tarihli ve 24096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köy Korucuları Yönetmeliği kapsamında köy korucusu olarak görev yapanların T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, göreve başlama ve görevinden ayrılış tarihleri Kuruma gönderilir.

f) Kurumca talep edilmesi halinde, kişilerin yurt dışına çıkıp çıkmadıklarına dair bilgiler Kuruma gönderilir.

(2) Belediyeler ve il özel idarelerince;

a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik kapsamında, sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin açılmasında ilgisine göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ruhsat verilmesinde, ruhsat verilen işyerleri için “işyeri adresi ve unvanı” bilgileri bu kurumlarca; büyükşehir belediyeleri, belediye ve il özel idarelerince yapılan denetimlerde ve ruhsat işlemleri sırasında içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

b) 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında zabıta denetimlerinde düzenlenen ve istihdama yönelik bilgiler içeren tutanaklarda çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

c) Şehirlerarası ve şehir içi terminal giriş ve çıkış kayıtlarından araç, şoför ve diğer çalışanlara ait bilgiler ile otogarda hizmet veren otobüs firmalarının büro çalışanları ve araç şoförleri ile diğer çalışanlarının T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi / işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile araç plaka bilgisi varsa çalışanların ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

ç) Belediye sınırları içinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi yetkisi gereği kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları, özel halk otobüsü, ticari taksi, minibüs ve taksi dolmuş işletenler ile bu araçlarda çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi / işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile araç plaka bilgisi varsa çalışanların ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

d) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğince;  genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşımacılığı hizmeti yapmak üzere müracaat edenler için düzenlenen onaylı “okul servis aracı özel izin belgesi” örneği Kuruma gönderilir.

e) Kurumca talep edilmesi halinde, 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belediye sınırları içerisinde geçici işyeri, ilk işyeri, inşaat abonelik bilgileri, faaliyete geçen işyerlerinin tespiti amacıyla sektörel ya da bölgesel bazda, su abonelik bilgileri ile istenilen dönem aralıklarındaki tüketim bilgileri Kuruma gönderilir.

(3) Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca;

a) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 4 üncü, 6 ncı, 11 inci ve ek 2 nci maddeleri kapsamında verilen ve 13/7/1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik kapsamında sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri ve diğer bilgileri genel kolluk kuvvetlerince düzenlenen form Kuruma manuel olarak gönderilir veya elektronik ortamdaki bilgileri Kuruma gönderilir.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma borçlu olan taşıtlarla ilgili mal araştırmalarının yapılmasını teminen, taşıtların muvafakat şerhinin eklendiğine ilişkin onay bilgileri (EGM refarans no, araç plakası, muvafakat türü, muvafakat ekleme tarih/saati) Kuruma gönderilir.

c) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilen ve kullanım amacı ticari olan araçların aracın plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası, sürücünün adı ve soyadı, cezanın düzenlendiği yer, cezanın düzenlendiği il, ilçe, cezanın düzenlendiği birim ve cezanın düzenlendiği tarih bilgileri Kuruma gönderilir.

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ticari olarak tescil işlemleri yapılan araçların araç tescil belgesi bilgileri ile araç sahibi gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi ise ibraz edilen vergi kimlik numarası ile Kuruma gönderilir.

(4) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce; Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden yabancılar da dahil olmak üzere nüfus ve adresi bilgileri Kuruma sağlanır.

(5) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce;

a) Kurumca talep edilmesi halinde, Türk vatandaşı olmayanlardan gelir ve aylık talebinde bulunanlar için ikamet tezkeresi bilgileri Kuruma gönderilir.

b) Kurumca talep edilmesi halinde 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği ikamet tezkereleri ve beyannamelerde kayıtlı bilgiler ile bu Kanunun 15 inci ve 16 ncı maddeleri kapsamında verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince Kuruma gönderilir.

(6) Valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklarca; prim borçlarının doğal afetler nedeniyle ertelenmesi durumunda, işverenlerin afet kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespiti için, zarar tespit tutanakları ile afet kapsamında olup olmadıklarına ilişkin bilgiler Kuruma gönderilir.

(7) Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgiler Kuruma gönderilir.

(8) 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamında valilikler, belediyeler ve il özel idarelerince, karada ve suda, daimi veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesis inşaat işyerleri için yapı ruhsatının alınmasını takiben yapı denetimi kuruluşunca düzenlenen işyeri teslim tutanağı ile birlikte ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan belge örnekleri Kuruma gönderilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

MADDE 16 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığınca;

a) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununda ve bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelikte Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen denetim yetkisi çerçevesinde anılan Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde çalıştığı tespit edilen kişilerle ilgili çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi / işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

b) 10/8/1984 tarihli ve 18485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce kazılara izin verilmesinde, kazıyı yapacakların “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile anılan Genel Müdürlükçe görevlendirilen temsilci veya uzman tarafından belli periyotlarda kazı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, kazılarda tespiti yapılan çalışanlara ait çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Maliye Bakanlığı

MADDE 17 – (1) Maliye Bakanlığınca;

a) Vergi tevkifatı yapmak zorunda olan gerçek veya tüzel kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığına muhtasar beyanname ile bildirdiği 091-096 ödeme türü kodundaki bilgiler ile vergi kesinti matrahı ve kesinti tutarı bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması sağlanır.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığına verdiği Ba-Bs Bildirimlerinin (Mal ve/veya Hizmet Alış/Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması sağlanır.

c) Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl Nisan ve Mayıs aylarında alınmakta olan mükellef bildiriminde yer alan bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması sağlanır.

ç) Gelir İdaresi Başkanlığınca 7/12/2012 tarihli ve 28490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420)’ne istinaden alınacak olan elektrik ve doğalgaz aboneliklerine ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması ve kullanıma açılması sağlanır.

d) Gelir İdaresi Başkanlığınca; Kurumdan gelir ve aylık alanlardan Kanun kapsamında yeniden çalışmaya başlayanların tespiti için talep edilmesi halinde sigortalılığa ilişkin çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

e) Gelir İdaresi Başkanlığınca Kurumdan gelir ve aylık almakta iken ölen ve hak edilip de alınamayan gelir ve aylıkların varislere ödenmesi için 15/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunu kapsamında vergiden muaf olunduğuna dair bilgi ve belgeler Kuruma gönderilir.

f) Mükellef bilgi sistemindeki bilgiler, muhtasar beyanname ve yoklama fişleri bilgileri, işyeri durum tespit tutanağı ile VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından anılan idarece sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanması ve kullanıma açılması sağlanır.

(2) Mükelleflerin vergi dairesi müdürlüklerinden olan iade alacakların Kuruma olan borçlarına mahsubu için mükelleflerin yasal ödeme süresi geçmiş Kurum borçlarının olup olmadığı Gelir İdaresi Başkanlığınca; Kurum veri tabanından sorgulanarak mahsup işlemi yapılır.

(3) Gelir İdaresi Başkanlığınca; teşvik kanunlarından yararlanmak için Kuruma müracaat eden işverenlerin gelir vergisi mükellefi olup olmadıkları bilgisi Kuruma gönderilir.

Milli Eğitim Bakanlığı

MADDE 18 – (1) Milli Eğitim Bakanlığınca;

a) Kurumdan bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alanlar veya hak sahibi olarak gelir ve/veya aylık alan hak sahiplerinin öğrencilik niteliğine ilişkin belgelerin elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanır veya bu bilgiler Kuruma gönderilir.

b) 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre özel öğretim kurumları kimlik belgesi düzenlenerek Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mercilerine gönderilen özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personeline ait bilgiler ile iş sözleşmesi formunun bir örneği ile çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

c) 3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin idari ve diğer personelin görevlendirme onaylarının bir örneği ile çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

ç) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

d) 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında görevlendirilen personelin sözleşmesi, çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

e) 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında eğitim alan kişilerden çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi / işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi ile eğitim başlangıç-bitiş tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

(2) Milli Eğitim Bakanlığınca; her türlü özel eğitim ve öğretim kurumlarının ilgili yönetmelikler kapsamında denetlenmesi ve teftişi esnasında, denetleyen birim tarafından çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Milli Savunma Bakanlığı

MADDE 19 – (1) Milli Savunma Bakanlığınca; sigortalıların askerlikle ilişiklerinin olup olmadığına veya askerlik sürelerine ve durumuna ilişkin er, erbaş olarak geçen sürelerin, silahaltında iken sıhhi izinde geçen sürelerin ve normal izinde geçen sürelerin, firarda geçen sürelerin, erken terhis durumunda erken terhis süresinin bilgileri, askerlik sevkinin ertelenmesi, uzatılması veya mevcut ertelenmesinin sonuç durumları, askerlik hizmet bilgileri ve yedek subaylık eğitimine ilişkin bilgilerin Kurumca sorgulanması sağlanır.

Sağlık Bakanlığı

MADDE 20 – (1) Sağlık Bakanlığınca;

a) 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik,

b) 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği,

c) 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik,

ç) 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği,

d) 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği,

e) 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği,

f) 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği,

g) 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

ğ) 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik,

h) 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,

ı) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

i) 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

j) 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik,

k) 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

l) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği,

m) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliği,

n) 18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik,

o) 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik,

ö) 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik,

p) 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği,

r) 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği,

s) 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği,

ş) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik,

t) 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik,

u) 21/4/2005 tarihli ve 25793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ,

ü) 25/3/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği,

v) 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

kapsamında, verilen yetki belgesi, denetim sırasında çalışanlara ait bilgiler, mesul müdürlük ve personel çalışma izin belgesi örnekleri ayrıca çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

MADDE 21 – (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca;

a) Gemi sicili tutmakla yetkili liman başkanlıklarınca Kuruma borçlu olanlarla ilgili mal araştırmalarının yapılmasını teminen, gemilerin sicilleri üzerindeki takyidatları ve borçlu taşıt sahiplerinin en son adreslerinin anılan Bakanlıkça sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır.

b) 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik kapsamında; muayene istasyonunda çalışan amir, amir yardımcıları ve muayene teknisyenleri ile işleten ve alt işletici “Adı-Soyadı” / “Unvan”, “T.C. Kimlik Numarası” / “Vergi Numarası”, “İlgili İstasyon Adı, Adresi ve il kodu” bilgilerinin web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır.

c) 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında; Bakanlıkça yetki verilen eğitim kuruluşu ve eğiticilere ait “Adı-Soyadı”/ “Unvan”, “T.C. Kimlik Numarası”/ “Vergi Numarası”, “İlgili Eğitim kurumu Adresi ve il kodu”, “Eğiticilerin kaç ders için görevlendirildiklerine dair” bilgilerinin web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır.

ç) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 35 inci maddesi gereği, yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde, tespite ilişkin bilgi ve belgeler Kuruma gönderilir.

d) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan yol kenarı denetimlerinde; cezai işlem uygulanan firmaya/işleticiye ait “Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı Adı-Soyadı” ve tespit edilebilmesi halinde söz konusu işletici tarafından çalıştırılan şoförün “T.C. Kimlik Numarası, Adı-Soyadı” bilgileri ile “Denetimin Yapıldığı Tarih” bilgilerinin Bakanlıkça sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır.

e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulan sivil havacılık işletmeleri ile Kuruma borcu bulunup ticari olmayan hava aracı sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin hava araçlarına ait sicil bilgilerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır ya da yazılı olarak Kuruma gönderilir.

f) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alarak taşımacılık faaliyetinde bulunanlara ait “Adı-Soyadı”/“Unvan”, “T.C. Kimlik Numarası”/ “Vergi Numarası”, “Adresi ve il kodu” bilgilerinin ve varsa “yöneticilerine ait bilgiler” Bakanlıkça sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri

 Bağımsız spor federasyonları

MADDE 22 – (1) Bağımsız spor federasyonlarca; 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamında kulüplerle sözleşme yapmış sporcuların lisans bilgileri ve sözleşme örnekleri çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Banka sandıkları

MADDE 23 – (1) Banka sandıklarınca;

a) Kurumca talep edilmesi halinde, Kurumdan gelir ve aylık almakta olanlar ile bunların hak sahiplerinin gelir ve aylığa müstehak olup olmadıklarının tespiti amacıyla istenen bilgiler Kuruma gönderilir.

b) Kurumca talep edilmesi halinde, bankada çalışanların sigortalı hizmetlerine yönelik bilgiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgiler, çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Basın İlan Kurumu

MADDE 24 – (1) Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz mevkute sahiplerinin Basın İlan Kurumundan doğan alacaklarının, gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için ise vergi kimlik numarası üzerinden elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır.

Borsa İstanbul

MADDE 25 – (1) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından, Kuruma borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların hisse senetlerine haciz konulmasını teminen, borçluların hesaplarının ve kayden izlenen kıymetlerinin elektronik ortamda Kuruma görüntülenmesi sağlanır.

(2) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından, Kuruma borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların Borsa İstanbul’da işlem sırası kapalı olduğundan kayda tabi tutulmamış hisse senetleri ile bireysel emeklilik fon katılım paylarına 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 17 nci maddesi uyarınca hesaplanan muafiyet miktarını aşan kısmı ile sınırlı olmak üzere haciz konulmasını teminen, yapılan işlemlerin elektronik ortamda Kuruma görüntülenmesi sağlanır.

Kamu İhale Kurumu

MADDE 26 – (1) Kamu İhale Kurumunca;

a) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bilgilerinin Kamu İhale Kurumunca sağlanacak web servisiyle gerçek kişi istekliler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi istekliler için ise vergi Kimlik Numarası kullanılarak yapılacak sorgulama sonucu işverenleri ile ilgili bilgiler Kuruma gönderilir.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında idarelerce yapılan ihale sözleşmelerine ilişkin bilgiler, gerçek kişi yükleniciler için T.C. Kimlik Numarası, istekli tüzel kişi yükleniciler için vergi kimlik numarası kullanılarak; istekli adı, işin yapılacağı yer, ihale başlangıç tarihi, ihale bitiş tarihi, iş tanımı, iş miktarı, idare adı,  iş nitelik, idare il, idare ilçe bilgileri Kuruma gönderilir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

MADDE 27 – (1) Esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerince; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında, Bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanına kayıtlı, esnaf ve sanatkarlar ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına ait bilgiler, sigortalı sayılanlardan gelir vergisinden muaf olanlar ile gelir vergisinden muaf olup yeniden çalışmaya başlayanların tespiti için esnaf ve sanatkar siciline tescil ve terkin kayıtlarına ve üyeliklerine ait bilgi ve belgeler talep edilmesi halinde Kuruma gönderilir.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

MADDE 28 – (1) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğince; 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında seyahat acentalarında çalışması zorunlu enformasyon memurlarının çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi / işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri Kuruma gönderilir.

Türk Patent Enstitüsü

MADDE 29 – (1) Türk Patent Enstitüsünce; marka, patent ve tasarım başvuru sahipleri anılan kurumca sağlanan web servis ya da başka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanması sağlanır.

Yükseköğretim Kurulu

MADDE 30 – (1) Yükseköğretim Kurulunca; Kurumdan bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alanlar veya hak sahibi olarak gelir ve/veya aylık alan hak sahiplerinin öğrencilik niteliğine ilişkin belgelerin elektronik ortamda görüntülenmesi sağlanır veya bu bilgiler Kuruma gönderilir.

Kamu kurumlarından alınacak diğer ortak bilgiler

MADDE 31 – (1) 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği kapsamında, personel servis hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında serviste çalışanların kimlik bilgileri Kuruma gönderilir.

(2) Ruhsat vermeye yetkili diğer merciler ve özel hukuk tüzel kişilerince; ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan belgeleri alarak inşaat işyerlerinde işçi çalıştırmaya başlayan işverenlerin, bu faaliyetlerinden dolayı Kuruma işyerlerini tescil ettirip ettirmediklerinin tespiti ve kontrolü amacıyla ruhsata ilişkin alınan bilgi ve belgeler talep edilmesi halinde Kuruma gönderilir.

(3) Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca ihale edilen işlerde; ihale yoluyla her türlü işi üstlenenlerin Kuruma bu işlerden dolayı işyerlerinin tescilini yaptırıp yaptırmadıklarının, yaptırmış olmaları halinde ise yapılan işle ilgili Kuruma verdikleri bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla, bu işleri üstlenenler ile bu işlerden dolayı yapılacak olan asgari işçilik tespiti için üstlenilen işle ilgili bilgiler Kuruma gönderilir.

(4) Kurumca talep edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında emsal aylık listeleri Kuruma gönderilir.

(5) Kurumca talep edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu görevlilerinin ödenecek emeklilik ikramiyelerinde dikkate alınmak üzere, kıdem tazminatı süreleri bilgileri Kuruma gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 Bilgilerin gönderilme periyodu

MADDE 32 – (1) Alınacak bilgilerde; çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri bulunur.

(2) Bilgi ve belgeler, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan takvim ayı içerisinde alınan bilgiler, verilerin kendilerine intikal ettiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma gönderilir. Bilgi ve belgelerin Kuruma gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, son günü izleyen ilk iş günü sonuna kadar Kuruma gönderilir.

(3) Bazı kurum ve kuruluşların yaptığı işlemlerin özelliğine göre bazı bilgilerin verilme periyodu ayrıca belirlenebilir. Buna göre;

a) Çiftçi kayıt sistemi ile ilgili bilgiler her takvim yılını takip eden yılın ilk ayının sonuna kadar Kuruma gönderilir.

b) Okullarda öğrenci taşıma işini alan servis sahipleri ile bu servis araçlarında çalışanlara ait bilgiler, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma gönderilir.

c) Okullarda kantin işletenlere ve yanlarında çalıştırdıkları kişilere ait bilgiler, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma gönderilir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarınca personel servis hizmeti için yapılan sözleşmeye ilişkin bilgiler, sözleşme tarihini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma gönderilir.

(4) Kamu kurumları denetim elemanları ile kolluk, kontrol ve yoklama memurları tarafından tutulan tutanak ve tespitlerden sigortasız çalıştığı anlaşılanları tespitleri ile birlikte en geç bir ay içinde Kuruma gönderilir.

(5) Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Kuruma bildirilmesi gereken bilgi ve belgeler en geç bir ay içinde Kuruma gönderilir.

(6) Bankalarca Kurumca sağlanacak elektronik alt yapı üzerinden gerçekleştirilecek sigortalılık sorgulama işlemleri neticesinde istenen bilgi listeleri, işlemlerin gerçekleştirildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar Kuruma gönderilir.

Bilgilerin gönderilme şekli

MADDE 33 – (1) Alınacak bilgi ve belgeler ile yapılacak sorgulamaların Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi esastır. Alınacak bilgi ve belgeler, elektronik altyapının bulunmadığı veya kullanımının mümkün olmadığı durumlarda manuel olarak gönderilebilir.

(2) Kuruma gönderilecek bilgi ve belgelerde ek-1 formu kullanılabilir.

(3) Banka, kurum ve kuruluş bazında veya işlem türüne göre, istenen bilgilere ilişkin format ve standartları belirlenen bilgi ve belgeler Kurumca sağlanan elektronik alt yapı üzerinden gönderilmesi zorunlu tutulabilir.

Bilgi ve belgelerin doğrudan, münferiden veya protokolle istenilmesi

MADDE 34 – (1) Bilgi ve belgeler; bankalar, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istenir.

(2) Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına girmeyen kuruluşlar ile 100 üncü maddesi kapsamındaki kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan bu Kanun kapsamında istenecek her türlü bilgi ve belgenin, sürekli ve/veya belli aralıklarla manuel ya da elektronik ortamda istenilmesi yapılan protokoller çerçevesinde belirlenir.

(3) İkinci fıkra kapsamına girip henüz protokol yapılmamış kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belgeler protokol yapılıncaya kadar münferiden istenebilir.

(4) İlgili kurum ve kuruluşlardan protokollerle alınması öngörülen ve süreklilik arz eden bilgi ve belgeler protokol yapılıncaya kadar Kurumun talep etmesi halinde ayrıca gönderilir.

(5) Münferiden bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar dışında kalan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden istenen bilgiler Kuruma gönderilir.

(6) Kurum tarafından protokol kapsamında olmakla birlikte münferiden istenecek bilgi ve belge talebi ilgili kurum ya da kuruluşça ayrıca karşılanır, Kurumla protokol yapılması münferiden bilgi ve belge istenmesine engel teşkil etmez.

(7) İlgili kurum ve kuruluşlardan münferiden istenen bilgi ve belgeler ile ilgili olarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

(8) Yapılacak protokollerde Kurumca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesine/alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile bilgi ve belgelerin içeriği ayrıntılı olarak belirlenir.

(9) Kurumun merkez teşkilatı birim amirleri veya taşra teşkilatı il müdürleri, il sınırları içindeki belediyelerden bu Tebliğ kapsamında istenecek bilgi ve belgelerin alınmasına yönelik protokol yapabilirler.

(10) Kurumun merkez teşkilatı birim amirleri ilgili kurum ya da kuruluşların bağlı olduğu merkez teşkilatından temin edilebilen verilerin alınması için ilgili kurum ya da kuruluşlarla protokol yapabilirler, ayrıca ilgili kurum ya da kuruluşların bağlı olduğu merkez teşkilatından temin edilmesi mümkün olmayan veriler ile yerel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken veriler ile ilgili taşra teşkilatı il müdürleri ilgili kurum ya da kuruluşlar ile protokol yapabilirler.

İdari para cezaları

MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen sigortalılık kontrolleri ve buna müteakip bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, bilgi ve belgeleri belirtilen şekilde ve sürede vermeyenlere aynı maddenin (i) bendindeki işledikleri fiillere göre işlem yapılır.

 ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 36 – (1) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Bu Tebliğle yürürlükten kaldırılan tebliğlere göre alınan bilgi ve belgeler ile yapılan protokollerden bu Tebliğde yer alanların uygulamasına devam edilir.

(4) Bu Tebliğle istenen bilgi ve belgelerin, dayanağı mevzuatın değişmesi durumunda söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kurumlarca alınmaya devam edilmesi halinde, Kuruma aynı usulle gönderilmesine devam edilir.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Eki İşveren/Çalışan Formu