MTV

Özelge: Zapt ve Müsadere Edilen Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi

Müsadere Edilen aracın motorlu taşıtlar vergisi hakkında Özelge:

Zapt ve müsadere edilen araçlarda, mükellefiyetin hangi tarih itibarıyla sona erdirileceği hk.


T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-16    22/12/2011

Konu : Masadere edilen araçlarda MTV

İlgi: İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden,

– … Orman İşletme Şefliğince, … adına kayıt ve tescilli … plaka numaralı taşıtın … tarihinde kaçak orman emvali taşırken yakalanarak zapt edildiği ve … tarih ve … sayılı kefalet senedi ile … ‘ına yediemin olarak teslim edildiği,

– Söz konusu taşıtın, … Sulh Ceza Mahkemesinin … tarih ve … , … sayılı kararı ile müsaderesine karar verildiği,

– Söz konusu taşıt için zapt tarihinden itibaren şirketiniz adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerini ödeyip ödemeyeceğinize ilişkin Defterdarlığımız görüşünün sorulduğu,

anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; Trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.” hükmü; 8 inci maddesinde ise “Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtların silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi ilgili sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilenler olmakta, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti taşıtın ilgili sicile kişi adına kayıt ve tescil tesis edilmesiyle başlamakta ve tescil kaydının silinmesi ile de sona ermektedir.

Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 18/07/2008 tarih ve 26940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le değişmeden önceki 73 üncü maddesinde;

“Çeşitli nedenlerle zapt ve müsadere edilen taşıt üzerindeki mülkiyet ve tasarruf hakkı, sahibinin elinden alınmış olacağından;

a) Taşıtın, zapt ve müsadere edildiğinden bahisle kaydının silinmesine dair vaki olacak müracaatlarda, tescil kuruluşunca ilgili yargı organlarından durum resmen sorulmak suretiyle;

1) Zapt tarihi ve devam edip etmediği,

2) Müsaderesine karar verilen hallerde, zapt tarihi ile müsadere kararının infaz edildiği tarihler ve bu iki tarih arasında taşıtın yediemin ve sair suretlerle trafiğe çıkmasına izin verilip verilmediği

öğrenilir.

Taşıtın müsadere edildiğinin anlaşılması halinde, nitelikleri (plakası, cinsi, markası, modeli, rengi, motor ve şasi numaraları) belirtilerek ilgili mahkemeden plakaları ve belgeleri istenir ve zapt edildiği tarihten geçerli olmak üzere tescili silinir.

b) Taşıt sahibinin tasarruf hakkının elinden alındığı tarihten itibaren kaydının silindiği, bağlı bulunduğu vergi dairesine bir yazı ile bildirilir.

c) Aynı taşıtın sahibine iadesi veya başkasına satılması halinde buna dair ibraz edilecek belge ile yeniden tescil ve kayıt silme işlemi yapılır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 18/07/2008 tarih ve 26940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le değişen 73 üncü maddesinde ise,

“Aracın müsadere edildiğine dair mahkeme kararının veya tasfiye edildiğine ilişkin ilgili kurum veya kuruluşun düzenlemiş olduğu yazının ibrazı halinde; araç müsadere veya tasfiye kararı verilinceye kadar sahibine yediemin olarak verilmemiş ise zapt tarihi itibariyle, sahibine yediemin olarak verilmiş ise müsadere veya tasfiye kararı tarihi itibariyle önceki maliki adına olan tescili silinir ve ilgili vergi dairesine onbeş iş günü içinde bildirilir.

Araç zapt edilmiş ancak, ilgili mahkemece müsaderesine veya ilgili kurum veya kuruluşça tasfiyesine karar verilmediğinden sahibine iade edilmiş ise; müsadere veya tasfiye kararı verilinceye kadar sahibine yediemin olarak verilmemiş olması şartıyla, zapt tarihi ile aracın sahibine iade edilme tarihi arasında geçen süre ile sınırlı olmak üzere tescili silinir, sahibine iade tarihi itibariyle de tescil kayıtları tekrar açılır ve yapılan işlem hakkında ilgili vergi dairesine onbeş iş günü içinde bilgi verilir.”

açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, … tarihinde zapt edilen ve … tarihinde müsaderesine karar verilen … adına kayıt ve tescilli … plaka numaralı taşıtın ilgili trafik tescil kuruluşunca şirketiniz adına olan trafik tescil kaydının zapt tarihi itibarıyla silinmesi halinde, söz konusu taşıttan dolayı şirketiniz adına olan motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin de aynı tarih itibarıyla terkin edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Müsadere Edilen aracın motorlu taşıtlar vergisi hakkında Özelge:

Mahkeme kararıyla zapt edildikten sonra müsaderesine karar verilmeyerek mahkeme kararıyla taşıt sahibine iade edilen taşıttan dolayı zapt tarihi ile teslim edildiği tarihler arasında söz konusu taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergilerinin kimin adına tarh edileceği hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.18.01-004.01-68   04/05/2010

Konu : Motorlu Taşıtlar Vergisi hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, adınıza kayıt ve tescilli … plaka numaralı taşıtınızın … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarihli kararı ile zapt edildiği ve adı geçen Mahkemenin … tarihli kararı ile tarafınıza teslim edildiği belirtilerek söz konusu taşıtın zapt edilme tarihi ile tarafınıza teslim edilme tarihi arasında geçen dönemler için tarafınızdan motorlu taşıtlar vergisi alınıp alınmayacağı sorulmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 3 üncü maddesinde, ‘’Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.”hükmü; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.” hükmü; 8 inci maddesinde ise “Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Zapt ve Müsadere Edilen Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemler” başlıklı 73 üncü maddesinde; “Çeşitli nedenlerle zapt ve müsadere edilen taşıt üzerindeki mülkiyet ve tasarruf hakkı, sahibinin elinden alınmış olacağından;

a) Taşıtın, zapt ve müsadere edildiğinden bahisle kaydının silinmesine dair vaki olacak müracaatlarda, tescil kuruluşunca ilgili yargı organlarından durum resmen sorulmak suretiyle;

1) Zapt tarihi ve devam edip etmediği,

2) Müsaderesine karar verilen hallerde, zapt tarihi ile müsadere kararının infaz edildiği tarihler ve buiki tarih arasında taşıtın yediemin ve sair suretlerle trafiğe çıkmasına izin verilip verilmediği,

öğrenilir.

Taşıtın müsadere edildiğinin anlaşılması halinde, nitelikleri (plakası, cinsi, markası, modeli, rengi, motor ve şasi numaraları) belirtilerek ilgili mahkemeden plakaları ve belgeleri

istenir ve zapt edildiği tarihten geçerli olmak üzere tescili silinir.

b) Taşıt sahibinin tasarruf hakkının elinden alındığı tarihten itibaren kaydının silindiği, bağlı bulunduğu vergi dairesine bir yazı ile bildirilir.

c) Aynı taşıtın sahibine iadesi veya başkasına satılması halinde buna dair ibraz edilecek belge ile yeniden tescil veya kayıt silme işlemi yapılır.”

açıklamaları yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından zapt edilerek müsaderesine karar verilen taşıt sahipleri adına devam eden trafik tescil kaydının zapt tarihi itibarıyla silinmesi halinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti de aynı tarih itibarıyla sona erecektir. Ancak, zapt edilmesine rağmen müsaderesine karar verilmeyerek iade edilen taşıt sahiplerinin trafik tescil kaydı silinmeyeceğinden, bu taşıtlar için taşıt sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti de devam edecektir.

Bu itibarla, adınıza kayıt ve tescilli olup zapt edilen … plaka numaralı taşıtınızın müsadere edilmiş olması ve ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili dönemler itibarıyla adınıza olan trafik tescil kaydının silinmesi durumunda motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetiniz de sona erdirilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.