VERGİ USUL

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları

Yıllar itibariyle Vergi Usul Kanununa göre kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları yazıda sunulmuştur.

2023 YILINDA GEÇERLİ USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

MADDE NOKONUSU2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 352Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 
 I inci derece usulsüzlükler700
1 – Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı420
3- İkinci sınıf tüccarlar210
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar95
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler55
6- Gelir vergisinden muaf esnaf26
 II nci derece usulsüzlükler370
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı210
3- İkinci sınıf tüccarlar95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar55
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler26
6- Gelir vergisinden muaf esnaf15
MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması2.200
 1.100.000
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 
  
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi. kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması2.200
   
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza110.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza1.100.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması1.100
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara26.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara1.300
.. 
   
   
MADDE NOKONUSU2023 Yılında Uveulanacak Tutar (TL)
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine4.200
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası840.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere5.500
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına4.200
11 -Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 
Alt sınır150.000
Üst sınır1.500.000
MADDE 355Damga Vergisinde 
 – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası9
MÜKERRER MADDE 355Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 
 – 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında7.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında3.700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında1.900
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar: 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında4.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında2.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında1.180
-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)2.800.000
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası5.500.000
MADDE 370İzaha davet 
 – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı320.000
EK MADDE 1Uzlaşma limitleri 
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır15.000 üzeri
376 nci maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır15.000 ve altı
EK MADDE 11Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti 
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır15.000 üzeri

2022 YILINDA GEÇERLİ USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

MADDE NOKONUSU2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması4.900
 3-İlanın; 
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması4.900-490.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması490.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115Tahakkuktan vazgeçme58
MADDE 153/ATeminat tutan200.000
MADDE 177Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1-Yıllık; 
– Alış tutarı400.000
– Satış tutarı570.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı200.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı400.000
MADDE 232Fatura kullanma mecburiyeti2.000
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç5,80
MÜKERRER MADDE 257Teminat Tutarı 
 Yeni işe başlayanlar13.000.000
 Faaliyeti devam edenler130.000.000
MADDE 313Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar2.000
MADDE 323Şüpheli alacak tutarı4.000
MADDE 343En az ceza haddi 
 – Damga vergisinde25
– Diğer vergilerde50
MADDE 352Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 
 I inci derece usulsüzlükler320
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı190
3- İkinci sınıf tüccarlar95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar43
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler25
6- Gelir vergisinden muaf esnaf12
II nci derece usulsüzlükler170
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı95
3 – İkinci sınıf tüccarlar43
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf6,80
   
   
MADDE NOKONUSU2021 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması500
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza250.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması500
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza25.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza250.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması500
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara12.000
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara600
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.900
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası380.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere2.500
 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.900
 11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 
 Alt sınır68.000
 Üst sınır680.000
MADDE 355b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası4,20
MÜKERRERBilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 
MADDE 355
 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında3.400
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında1.700
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında880
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.000
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında1.000
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında530
 -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)1.300.000
 – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası2.500.000
MADDE 370İzaha davet 
 – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı148.000
EK MADDE 1Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır6.800 üzeri
EK MADDE 1376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır6.800 ve altı
EK MADDE 11Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır6.800 üzeri

2021 YILINDA GEÇERLİ USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

MADDE NOKONUSU2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması3.600
 3-İlanın; 
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması3.600-360.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması360.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115Tahakkuktan vazgeçme43
MADDE 153/ATeminat tutan150.000
MADDE 177Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1-Yıllık; 
– Alış tutarı300.000
– Satış tutarı420.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı150.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı300.000
MADDE 232Fatura kullanma mecburiyeti1.500
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç4,30
MADDE 313Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.500
MADDE 343En az ceza haddi 
 – Damga vergisinde19
– Diğer vergilerde38
MADDE 352Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 
 I inci derece usulsüzlükler240
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı140
3- İkinci sınıf tüccarlar70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf9
II nci derece usulsüzlükler130
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı70
3 – İkinci sınıf tüccarlar32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf5
   
   
MADDE NOKONUSU2021 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması380
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza190.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması380
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza19.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza190.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması380
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara9.000
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara450
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.400
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası280.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.900
 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.400
MADDE 355b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası3,10
MÜKERRERBilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 
MADDE 355
 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında1.300
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında650
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında760
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında390
 – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.900.000
MADDE 370İzaha davet 
 – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı109.000

2020 YILINDA GEÇERLİ USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

MADDE NOKONUSU2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması3.300
 3-İlanın; 
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması3.300-330.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması330.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115Tahakkuktan vazgeçme40
MADDE 153/ATeminat tutan140.000
MADDE 177Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1-Yıllık; 
– Alış tutarı280.000
– Satış tutarı390.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı280.000
MADDE 232Fatura kullanma mecburiyeti1.400
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç4
MADDE 313Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.400
MADDE 343En az ceza haddi 
 – Damga vergisinde18
– Diğer vergilerde35
MADDE 352Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 
 I inci derece usulsüzlükler220
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı130
3- İkinci sınıf tüccarlar67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler18
6- Gelir vergisinden muaf esnaf8,5
II nci derece usulsüzlükler120
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı67
3 – İkinci sınıf tüccarlar30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler8,5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf4,7
   
   
MADDE NOKONUSU2020 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması350
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza180.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması350
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza18.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza180.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması350
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara8.500
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara420
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.300
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası260.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.800
 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.300
MADDE 355b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2,90
MÜKERRERBilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 
MADDE 355
 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.300
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında1.200
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında600
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.400
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında700
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında360
 – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.800.000

2019 YILINDA GEÇERLİ USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI2019 Yılı

Birinci derece usulsüzlüklerTL
1- Sermaye şirketleri180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı110
3 – İkinci sınıf tüccarlar55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler14,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf7
  
İkinci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı55
3 – İkinci sınıf tüccarlar25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf3,90
  
Özel Usulsüzlük 
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 290 TL.’den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10’u)290
  
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza148.000
  
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması290
  
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza14.800
  
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza148.000
  
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması290
  
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması7.000
  
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara350
  
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.100
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası220.000
  
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.480
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.100
Damga Vergisinde 
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2,40
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.900
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
980
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında490
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.200
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında600
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.480.000
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı70.000

2018 YILINDA GEÇERLİ USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI

Usulsüzlük dereceleri ve cezalarıTL 
(Kanuna bağlı cetvel) 
I inci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri148 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          90 
3 – İkinci sınıf tüccarlar45 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   21 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               12 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     5,7 
II nci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri80 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı45 
3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                         21 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     12 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5,7 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           3,2 
2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) 
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması240 
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000 
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması240 
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza12.000 
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza120.000 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması240 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.700 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara290 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine900 
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası180.000 
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.200 
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına900 
b) Damga Vergisinde  
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2 
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza  
 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.600 
 
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında800 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında400 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.200.000 
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı57.000 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.