GENEL

Kurumlar Vergisi Beyannamesine 7440 Ayarı

2022 yılı kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyan dönemi başladı. Bu sene kurumlar vergisi beyannamesine 7440 ayarı yapıldı. 7440 sayılı Kanun ile getirilen deprem vergisi ve 2022 yılı için kurumlar vergisi matrah artırımı yapılması ihtiyacına binaen kurumlar vergisi beyannamesine yeni kutucuklar eklendi.

2022 YILI KAZANÇLARININ BEYAN EDİLECEĞİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

2022 takvim yılı kurumlar vergisi beyan dönemi başlamıştır. Bu döneme ilişkin olarak verilecek kurumlar vergisi beyannamelerinde 7440 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler çerçevesinde bazı eklemeler yapılmıştır. :

Birinci Değişiklik: “Vergi Bildirimi” kulakçığında yer alan hesaplama alanına “Kurumlar Vergisi Matrahı” satırından sonra gelmek üzere “7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah” alanı eklenmiştir. Mükellefler, kayıtlarına göre beyan ettikleri vergiye esas matrahın 7440 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı durumda, yeni eklenen bu alandan ilave matrah beyanında bulunmaları şartıyla 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

İkinci Değişiklik: 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrasında yer alan hükümler gereğince, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda hesaplanacak ek vergiye ilişkin olarak beyannamede değişiklikler yapılmıştır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.