KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Oranı

Cari yılda geçerli kurumlar vergisi oranı kaçtır? sorusuna aşağıda cevap verdik.

Kurumlar vergisi ve geçici kurumlar vergisi oranları Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinde düzenlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesine göre; kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır. Dolayısıyla kurumlar vergisi oranı sektör bazında farklılaştırılmıştır.

Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.

Cumhurbaşkanı, ikinci fıkrada yazılı geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

Tablo 1: Yıllar İtibariyle Kurumlar Vergisi Oranı

YILLARKURUMLAR VERGİSİ ORANI (%)
202320*
202223*
202125
202022
201922
201822
201720
201620
201520
201420
201320
201220
201120
201020
200920
200820
200720
200620
200530
200433
200330

* Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için %25. (7394 SK)

Not: 15/04/2021 tarihli ve 7316 sayılı “AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler kapsamında 1) Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulandı.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.