MESLEK MENSUPLARI

MALİ MÜŞAVİRLER NE İŞ YAPAR?

Mali müşavirler ne iş yapar? sorusunun cevabının uzun olduğunu tahmin ediyordum. Ancak mali müşavirlerin yaptığı işlerin kapsam ve çeşidini bu denli fazla olduğunu bilmiyordum.

TÜRMOB tarafından, Mali Müşavirlik mesleğinin önemi konusunda farkındalık yaratma adına güzel bir çalışmaya imza atılmış.

Mali müşavirlerin yaptığı işler tek tek sıralanmış. Bu kadar işi yapmak neredeyse “Süpermen” olmayı gerektiriyor. Aşağıda sayılan işler arasında angarya mahiyetinde olanları da görünce, mali müşavirlere fazla yüklenildiği gerçeği de ortaya çıkıyor.

TÜRMOB’un mali müşavirlerin yaptığı işlerle ilgili broşürüne yandaki resme tıklayarak ulaşabilirsiniz. Emeği geçenlere teşekkürler ve tüm meslek mensuplarına kolaylıklar dileriz.

Mali müşavirlerin TÜRMOB tarafından hazırlanan dokümanda yer verdiği işler aşağıdaki gibidir:

Defter Tutma

 • İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurarız, geliştiririz.
 • İşletmelerde oluşan ticari ve ekonomik her türlü olaya ait belgeleri toplarız, tasnif ederiz ve eşzamanlı bir şekilde muhasebe programları ve defterlere (e-defter dahil) kaydederiz. Eksik belge var ise (seri no takibi, interaktif vergi dairesinden faturaların takibi vb.) temin edilmesini sağlarız.
 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe kayıtlarını yaparız.
 • Raporlama günleri itibari ile ilgili düzenlemeler uyarınca değerleme ve dönem sonu işlemlerini yaparız.
 • İşletme kayıtlarına göre Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve istek üzerine diğer tabloları hazırlar ve raporlarız.
 • Elektronik defterleri hazırlayıp defter beratlarını sisteme yükleriz.
 • e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB’in bilgi işlem sistemine aktarırız.

Vergi Mevzuatı

 1. Vergi mevzuatını günü gününe takip ederiz ve bu konuda mükellefleri bilgilendiririz.
 2. İşletmelerde oluşabilecek her türlü vergisel yükümlülük konusunda danışmanlık hizmeti veririz; vergi planlaması yaparız.
 3. İşletmelere ait mükellefiyet durumlarına göre aşağıda sıralanan beyan ve bildirimleri düzenleriz; bunları elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlara iletiriz; oluşan tahakkuk fişlerini mükelleflere iletir ve bunlara ait ödeme tarihlerini bildiririz:
 • Form BA-BS
 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir ve Kurumlar)
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
 • MuhSGK Beyannamesi
 • Katma Değer Vergisi Beyannameleri (KDV1-2-3-4-9015)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi (7 Gelir Unsuru İçin)
 • Gelir Vergisi beyanı sırasında kira ile ilgili kesinti listesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • ÖTV Beyannameleri
 • Turizm Payı Beyannamesi
 • ÖKC satın alma ve kullanıma hazırlama süreçlerinin takibi
 • E-defterlerin işlenmesi, kontrol edilmesi, gönderilmesi ve onaylanması
 • Vergi daireleri ve tüm resmi kurumlarda açılış, kapanış, adres değişiklikleri ve faaliyet değişiklik işlemlerini biz yaparız.
 • Vergi uyuşmazlıklarını uzlaşma, izahat, dava vb. yollarla çözümlemek, çözümlenmesine belge ve dayanak hazırlayarak yardımcı olmak, bizim işimiz.
 • KDV, gelir, kurumlar vergisi iade ve mahsup işlemlerini yaparız.
 • Gelir ve Kurumlar süratli iade sistemi-GEKSİS raporunu onaylanabilir hale getirmek, indirilecek KDV listesi ve yüklenilen KDV listesi vb. hazırlamak da işimiz.
 • KDV iadelerine dayanak teşkil edecek belgeleri hazırlarız.
 • Yıllık olarak defterlerin noterden açılış ve kapanış tasdiki işlemlerini de yaparız.
 • Mükellefin “Borcu yoktur” yazılarını almak da bizim işimiz.
 • Gerektiği hallerde, vergi dairesinden bilanço ve gelir tablosu onaylarını biz yaptırırız.
 • Af, Yapılandırma dönemlerinde müracaat belgelerinin hazırlanması, müracaat edilmesi ve ödeme takibi de işlerimiz arasında.

Sosyal Güvenlik Kurumu – İŞKUR

 1. İşverenlerin işyeri dosya numaralarını tescil ettiririz.
 2. İşletmede çalışacak olan kişilerin işe girişlerini yaparız.
 3. İşletmede çalışanlarla ilgili aşağıdaki tüm işlemleri yaparız:
 • Aylık bordro ve ücret hesap pusulalarının hazırlanması ve mükelleflere gönderilmesi (ilgili bordrolarda BES hesaplamaları
  altyapısının vb. hazırlanması)
 • Aylık Prim Hizmet Bildirimlerinin hazırlanıp tahakkuk ettirilerek mükelleflere ulaştırılması
 • Eksik gün bildirimlerine ait belge ve dosyaların gerektiğinde ibraz edilmek üzere hazırlanması
 • E-vizite sistemi üzerinden çalışanların istirahat raporlarının girilmesi ve onaylanması
 • E-katip sistemi üzerinden işyeri hekimleri ve İSG sorumlularının onaylanması
 • İş kazası halinde kaza bildiriminin yapılması hususunda işverene rehberlik edilmesi
 • İşten ayrılan personelin işten ayrılış bildirimlerinin yapılması, İş Kanunu, SGK, İŞKUR vb. belgelerin hazırlanması, hesaplanması, gereken tazminat ve diğer hakların hesaplanması, ibraname bordro vb. dokümanların hazırlanması
 • Gerekmesi halinde SGK, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, yargı vb. kurumlara ibraz edilmesi gereken defter, bilgi ve belgelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi
 • İşverenlerin “borcu yoktur” ve ilişiksizlik belgelerinin alınması
 • Yabancı uyruklu mükellef ve çalışanların çalışma izinlerinin çıkartılması ve Türkiye’de yasal mevzuat hakkında danışmanlık
  yapılması, mevzuata uyumlarının sağlanmaya çalışılması
 • Mükelleflerin ve yakınlarının ne zaman emekli olabilecekleri konularında danışmanlık yapılması, soruların cevaplanması ve emeklilik işlemlerinin yapılması
 • İŞKUR işveren dosya numarasını tescil ettiririz.
 • Her ay düzenli olarak İŞKUR aylık hizmet çizelgelerini veririz.
 • Her türlü SGK ve İŞKUR teşvik destek ve yardımlarının alınmasına dair müracaat bildirim ve kayıtlarını yaparız.
 • 17103- 27103- 5550- 6111- 4857-5746, asgari ücret desteği gibi 30’un üzerinde teşvik ve desteğin takibini de biz yaparız (şahıs işletmelerinde işverenler için; Genç girişimci BAĞ-KUR desteği vb.).
 • Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanan çalışanlar için, çalıştıkları işletmelerin belgelerini hazırlayarak İŞKUR’a müracaat etme ve sonuçlarının takibi, eksikliklerinin tamamlanması da işlerimiz arasında.
 • İşbaşı eğitim programı desteği müracaat ve sürecinin kayıtlarının yapılması ve takibi bizim işimiz.
 • Çalışanlardan işsizlik maaşı almaya hak kazananlar açısından gerekli belgeleri de düzenleriz.
 • Af, Yapılandırma dönemlerinde müracaat belgelerini hazırlarız ve müracaatını ve ödeme takibini yaparız.
 • Ticari faaliyet süresince,
  • Merkez
  • Şube,
  • Ek işyeri,
  • Atölye vb. açılışı,
  • Adres değişikliği,
  • Şube kapanışı,
  • İşyeri dosya numarası kapanışı
  • iş ve işlemlerine ait müracaat takip ve sonuçlandırılma işlemlerinin SGK ve İŞKUR’da yapılması da biz mali müşavirlerin işi.

MERSİS -Ticaret Odaları-Sanayi Odaları Meslek Odaları

 1. Kapasite raporlarını çıkarırız ve yenileriz.
 2. Sanayi Sicil Belgelerini alırız ve vizelerini yaptırırız.
 3. Her yıl İşletme Cetvellerini hazırlar veririz.
 • Şahıs işletmeleri ve şirketlerin aşağıda belirtilen tüm işlemleri bizde:
 • Ticaret-Sanayi ve meslek odalarına kayıtlarının yapılması ve silinmesi
 • Kuruluş
 • Sermaye artırımı
 • Sermaye azaltımı
 • Müdür ataması ve görevden alınması
 • İmza yetkisi verilmesi ve azli
 • Şirket ana sözleşme değişiklikleri
 • Genel kurullar için gerekli hazırlıklar, gerekliyse Bakanlık Komiseri çağrılması, olağan ve olağanüstü genel kurul sürecinin yürütülmesine danışmanlık edilmesi Tasfiye işlemleri
 • Hisse devri vb. tescil ve ilanlarının yapılması
 • Devir, bölünme, birleşme, tür değişikliği
 • Adres değişikliği
 • Nace kodu değişiklikleri, vb. tüm işlemlere Mersis tanımlamaları işlemleri, sicil kayıtları, ilanları ile noter onayları
 • Faaliyet, Yetki belgesi, gazeteler vb. alınması

4- Sermaye tespiti, sermaye artırımı, geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi, sermayenin ödendiğine dair vb. raporları biz düzenleriz.

Ve Diğer İşler

 1. Ekonomi, Kültür ve Turizm ve diğer Bakanlıklar, Esnaf Odaları, Avrupa Birliği Fonları, TÜBİTAK, İŞKUR, Kalkınma Ajansları vb. tarafından verilen Serbest bölge, Ar-Ge vb. teşvik desteklerine ait müracaat belgelerinin hazırlanması, müracaatı, takibi ve kayıtlarının yapılması
 2. Meslek odalarınca, bankalar, KGF ve finans kuruluşlarınca verilen kredi belgelerinin hazırlanması ve müracaatı
 3. TÜİK’in istediği istatistik formlarının doldurarak elektronik ortamda gönderilmesi
 4. Barkod izni alınması
 5. Marka tescili
 6. Patent işlemleri
 7. İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurumu (KİK), Kamu İhale Kanunu (KİK) Tebliği kapsamında Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanların Tespitine İlişkin Rapor hazırlanması,
 8. Kamu ihalelerinde teminat mektuplarının çözümü ve yapı ruhsat alımında belediyelere yönelik olarak SGK İlişiksizlik Belgelerinin alınması Avrupa Birliği fonlarından desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, yetki kapsamına dahil edilmiş olan denetim raporlarının düzenlenmesi
 9. Yerli Malı Tebliği kapsamında “Yerli Katkı Oranı” Tespitine İlişkin Rapor hazırlanması
 10. Yatırım teşvik ve dahilde işleme izin belgesi işlemleri
 11. KOSGEB başvuruları
 12. Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları
 13. TTK’ya göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hazırlanması
 14. Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği
 15. Hakemlik
 16. Fizibilite Raporları
 17. İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlendirilmesi işlemleri
 18. Dernek, tesis, vakıf vb. kurumların hesaplarının denetimi
 19. SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemleri
 20. Kredilere ilişkin tespit işlemleri bizim işlerimiz.

Kaynak: TÜRMOB

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.