MEDENİ HUKUK

Hak Ehliyeti Fiil Ehliyeti

Hak ehliyeti fiil ehliyeti kavramları Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun “Kişiler Hukuku” başlıklı Birinci Kitabının Gerçek Kişiler başlıklı Birinci Kısmının “KİŞİLİK” başlıklı birinci bölümünde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanununda gerçek kişiler için kişilik hükümleri aşağıdaki gibidir. Hak ve fiil ehliyeti gerçek kişilere ilişkin kişilik düzenlemelerinin temel noktasını oluşturmaktadır.

Vergi Açısından Fiil Ehliyeti

Vergi Usul Kanunu’nun 9/1 fıkrasında mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetin diğer bir deyişle fiil ehliyetinin şart olmadığını öngörmüştür. Gerçek kişinin hak ehliyetine sahip olması yeterlidir. Zira vergi hukukunda ehliyet, kişinin ödeme gücünden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ödeme gücüne sahip küçük ya da kısıtlı da vergi mükellefi ya da sorumlusu olabilecektir.

Vergi Usul Kanunu’nun 332. maddesi gereğince kanuni temsilci, vergi cezalarının muhatabıdır.

Hak ehliyeti ve fiil ehliyetine ilişkin Türk Medeni Kanununda yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir:

Türk Medeni Kanunu

BİRİNCİ KİTAP : KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM : GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM : KİŞİLİK

I. Hak ehliyeti

Madde 8 – Her insanın hak ehliyeti vardır.

Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.

II. Fiil ehliyeti

Kapsamı
Madde 9 –
Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.

Koşulları
a. Genel olarak
Madde 10 –
Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.

b. Erginlik
Madde 11 –
Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.

Evlenme kişiyi ergin kılar.

c. Ergin kılınma
Madde 12 –
Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.

d. Ayırt etme gücü
Madde 13
– Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.

III. Fiil ehliyetsizliği

Genel olarak
Madde 14-
Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.

Ayırt etme gücünün bulunmaması
Madde 15-
Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar
Madde 16-
Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar.

B. Kişiliğin korunması
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı
Madde 23-
Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz.

Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkündür. Ancak, biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.