TAHSİLAT 6183

Amme Alacağı nedir?

Amme kelimesi kamu kelimesinin karşılığıdır. Bu kapsamda amme alacağı ile kastedilen kamu alacağı kavramıdır.

Amme Alacağı: Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları ifade etmektedir.

Ayrıca, özel kanunlarında 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edileceği belirtilen alacaklar da mahiyetine bakılmaksızın amme alacağı olarak kabul edilir.

Alacaklı amme idarelerinin sözleşmeden, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğan alacakları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmez. Bu alacaklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip edilir.

Amme Borçlusu

Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler, bunların kanuni temsilci veya mirasçıları ile vergi mükellefleri, vergi sorumlusu, kefil ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini ifade eder.

Categories: TAHSİLAT 6183

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.