GENEL

Menajerlik Faaliyet Geliri Ticari Kazanç mı yoksa Serbest Meslek Kazancı mıdır?

Menajerlik faaliyet geliri ticari kazanç mı yoksa serbest meslek kazancı mıdır? sorusuna cevap olacak nitelikte bir özelge aşağıda sunulmuştur:

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Bursa Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanliği

Sayı : E-17192610-120[GV-21-119]-40138 14.02.2023

Konu : Menajeri olduğu oyuncuların elde ettiği kazanç üzerinden belirli oranda hesaplama yapılarak elde edilen gelirin ticari kazanç ve serbest meslek kazancı yönünden değerlendirilmesi

İlgi : …/…/…tarihli özelge talepformu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuz, “749005-Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri” nace kodu ile faaliyet gösterdiğiniz, tüm dünyanın izleyebildiği ve katılabildiği çevrim içi platformda düzenlenen bilgisayar oyunlarında oyunculuk yapan kişilerin menajerliğini yaptığınız, oynanan bu oyunların sahibinin yurt dışında mukim bir firma olduğu, Türkiye’deki oyuncuların yurt dışı firmaların sahipliğini yaptığı oyunlarda oyuna katılması durumunda yurt dışı firmadan oyuncuya sağlanan ücret üzerinden menajerlere belirli oranda ödeme yapıldığı, bu ödemelerin oyun sahibi yurt dışı firma tarafından Türkiye’deki hesabınıza aktarıldığı, menajer olarak tarafınızdan oyuncuya herhangi bir ücret ödemesi yapılmadığı, oyuncunun ücreti ve bu ücretin belirli bir oranının menajer olarak tarafınıza oyun sahibi olan yurt dışı mukim firma tarafından ödendiği belirtilerek, yurt dışı mukim firma tarafından tarafınıza ödenen menajerlik gelirinin ticari kazanç olarak mı serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği ve bu gelir üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

  • “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmüne,

  • “Serbest meslek erbabı” başlıklı 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.” hükmüne

yer verilmiştir.

Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olması, unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, çevrimiçi platformda düzenlenen bilgisayar oyunlarında, oyunculuk yapan kişilerin menajerliği faaliyetini, bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmanız halinde, söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilerek, elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun:

-1/1 maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukukî statü ve kişiliklerinin, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının, ikametgâh veya iş yerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği,

-4 üncü maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6/b maddesinde; hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemlerin Türkiye’de yapıldığını ifade ettiği,

-9/1 maddesinde ise mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I-A/6.2. Hizmetin Türkiye’de Yapılması” başlıklı bölümünde;

“Hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de yapılmış sayılması için, 3065 sayılı Kanunun (6/b) maddesine göre hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekir.

Hizmetin Türkiye’de yapılmış sayılması için belirtilen iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmez. Şartlardan herhangi birisinin oluşması halinde hizmet, Türkiye’de yapılmış sayılır. Bir diğer ifade ile hizmet Türkiye’de yapılmışsa, hizmetten hangi ülkede faydalanılırsa faydalanılsın işlem Türkiye’de yapılmış sayılır ve vergiye tabi olur. Hizmetin başka bir ülkede yapılması halinde bu hizmetten Türkiye’de faydalanılmış ise işlem yine Türkiye’de yapılmış sayılır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, tarafınızdan oyunculara yönelik olarak verilen menajerlik hizmeti Türkiye’de yapıldığından ve hizmetten Türkiye’de faydalanıldığından, menajerlik hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.