KURUMLAR

Gelir İdaresi Merkez Teşkilatı Birimleri ve Sunduğu Hizmetler

Gelir İdaresi Merkez Teşkilatı hizmet birimleri ve bu birimlerin sunduğu hizmetler aşağıda sunulmuştur.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 140 ıncı maddesi uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatı 12 hizmet biriminden oluşmaktadır. Anılan maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında, Başkanlığın hizmet birimlerine verilen görevler gerektiğinde birden fazla daire başkanlığı tarafından yürütülebilmektedir.

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I, II, III, IV)

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı, gelir mevzuatının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmakta, ortaya çıkan tereddütleri gidererek gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmakta ve mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmakta, vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmektedir. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı hazırlayarak gerekli koordinasyonu sağlamakta ve devlet gelirlerine etkisi olan mevzuatı devlet gelirleri, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmektedir. Ayrıca, mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almaktadır.

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, vergi bilincinin artırılması amacıyla mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmekte, mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Ayrıca, mükellef haklarının korunmasını sağlamakta, buna ilişkin gerekli alt yapıyı hazırlamakta, mükellef şikâyetlerini değerlendirmekte, mükellef memnuniyetini ölçmekte ve vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I, II,III )

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Başkanlık faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi işlem sistemlerini kurmakta ve bu sistemleri teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirerek bilişim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda, tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin ulusal mali bilgi alt yapısını tek merkezden yönetip bu bilgileri ilgili birimlerin kullanımına sunarak kurumsal veri tabanını oluşturmakta ve ulusal veri alt yapısının hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

İdare ve mükelleflerce kullanılacak belge ve formlarla vergi beyannamelerini hazırlamakta ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerine verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve benzeri belgeleri, bu idarelerin mevzuatı gereğince elektronik ortamda bunlar adına almaktadır.

Ayrıca Başkanlığımızın taşra teşkilatının görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelik ve yönergelerini, diğer birimlerle işbirliği yapmak suretiyle hazırlayarak söz konusu birimlerin kuruluşuna ilişkin işlemleri yürütmekte, iş ve işlem akışlarını düzenlemekte, verimliliği artırmaya yönelik tedbirler alarak uygulamayı izlemekte, taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamaktadır.

Vergiye gönüllü uyumu artırmak, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek ve tahsilatta etkinliği artırmak amacıyla mükellefiyet, vergilendirme ve vergiye uyum düzeyine ilişkin yapılacak çalışmalar için her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle analizler yapmakta, vergilendirme, denetim, planlama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında veri sağlamaktadır.

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri alarak mezkûr Kanunun uygulanması ve sorunların çözümü konusunda mükelleflere ve ilgili birimlere görüş bildirmekte, ihtilaflı konuları analiz ederek mükelleflerle anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirler almakta, anılan Kanun hükümlerine göre kamu alacaklarının taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca, terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının ilgili kanun hükümleri gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemleri yürütmektedir.

Ayrıca, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini ve vergi ve diğer kamu alacakları ile ilgili kanunların uygulanmasından doğan ihtilaflardan kaynaklanan davaların yetkili mercilerde takibi ile savunmasının yapılmasını ve bu konudaki uygulama birliğini sağlamaktadır.

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I,II)

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı, vergisel uyum bozukluklarını tespit ve analiz ederek, çözümler üretmekte, mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek amacıyla gerekli tedbirleri önermekte, ilgili birimler tarafından oluşturulan bilgileri değerlendirerek vergi incelemesine yetkili birimlerin kullanımına sunmaktadır. Vergi inceleme ve denetimleri ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmakta ve vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmektedir. Başkanlığın görev alanına giren konularda 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmakta ve oluşabilecek tereddütleri gidermektedir. Ayrıca, tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin çalışmaların yürütülmesi ile muhasebe standartlarının belirlenmesi faaliyetlerine katılmak ve görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmaktadır.

Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı

Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı, Devlet gelirleri politikasının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmakta ve bununla ilgili plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin çalışmalara katılım sağlamaktadır.

Vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yaparak, vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmekte ve ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmektedir. Devletin gelirlerini etkileyen her türlü kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik ve benzeri düzenleme değişikliklerinin sonuçlarını analiz etmektedir.

Ayrıca, Devlet gelirlerine yönelik istatistikleri toplayarak, bu gelirleri etkileyen düzenlemelerin sonuçlarını analiz etmektedir.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları, gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmekte ve devlet gelirlerine etkisi olan her türlü uluslararası anlaşma tekliflerini vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmektedir.

Avrupa Birliğinin vergi uygulamalarıyla ilgili ilişkileri ve Türk Vergi Sisteminin, Birliğin vergi sistemine uyumuna ilişkin çalışmaları yürütmektedir. Uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmakta ve bu çerçevede eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve diğer mevzuatlarla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmaktadır.

Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığının fonksiyonlarının gerektirdiği yetkinlikleri tanımlayarak, bu yetkinliklere uygun insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Başkanlığın her seviyede çalışanının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamakta, uygulamakta ve değerlendirmektedir. Performans değerlendirmelerini koordine etmektedir. Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmekte ve personelin mesleğe giriş, yeterlik ve görevde yükselme sınavlarına ilişkin işlemlerini yapmaktadır.

Ayrıca, personelin görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak uygulamakta ve kurumsal etik kuralları düzenleyerek personele duyurmaktadır.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetleri yürütmektedir. Fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hale getirmekte, kaynak ihtiyaçlarının etkin, verimli ve zamanında karşılanmasını sağlamaktadır. Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmakta, basılı kâğıtlar ve malzemenin temini ile yayın faaliyetleriyle ilgili hizmetleri yürütmektedir.

Ayrıca, Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili işlemlerini planlamakta ve yürütmektedir.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmaktadır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamakta ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almaktadır.

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı, idarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla; bağımsız ve nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini, bu faaliyetlerin, idarenin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk yönetimini, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Categories: KURUMLAR

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.