GENEL

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2023

Aşağıdaki yazıda bilanço esasına göre defter tutma hadleri 2023 yılı rakamlarına yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesine göre tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmaktadır:

  • I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;
  • II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; defter tutarlar.

Bu ayrıma göre bilanço esasına göre defter tutmak için öngörülen hadlerin 2023 yılı için geçerli tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Söz konusu tutarların ilan edildiği VUK Genel Tebliğine ulaşmak için linke tıklayınız: (VUK Genel Tebliği Sıra No:544)

2023 Yılında
 Uygulanacak  Tutar (TL)

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2023 YILI

(VUK Genel Tebliği Sıra No:544)

MADDE NO – KONUSU2023 Yılı İçin 
 Uygulanacak  Tutar (TL)
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı
   890.000
1.270.000
 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı440.000
 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı890.000 

İLGİLİ DÜZENLEME

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Birinci sınıf tüccarlar:

Birinci Sınıf Tüccarlar
Madde 177
(Değişik 30/12/1980 – 2365/26 md.) Aşağıda yazılı tüccarlar, I’inci sınıfa dahildirler:

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (544 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2023’dan itibaren 890.000 -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (544 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2023’dan itibaren 1.270.000 -TL) lirayı aşanlar
  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (544 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2023’dan itibaren 440.000 -TL) aşanlar;
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (544 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2023’dan itibaren 890.000 -TL) lirayı aşanlar;
  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.