KURUMLAR VERGİSİ

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU

Bu yazıda Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu konusu işlenmiştir. Yıllık transfer fiyatlandırma raporunu hangi mükellefler düzenlemek zorundadır? Raporun formatı nasıldır? Raporda hangi bilgiler bulunmalıdır? sorularına cevap vereceğiz.

Yıllık transfer fiyatlandırması raporu, ilişkili kişilerle yapılan işlemler için hazırlanması gereken bir rapor türüdür. Yıllık rapor OECD jargonunda “Yerel rapor” olarak da bilinir.

Yıllık Raporu Kimler Düzenler?

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ekinde (3 Nolu Ek) yer alan formata uygun şekilde yıllık transfer fiyatlandırması raporu düzenlemeleri gerekmektedir.

Yıllık Raporun Formatı Nasıldır?

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun formatı aşağıda sunulmuştur.

Vergi İdaresi veya İnceleme Elamanı Tarafından İstenildiğinde İbraz Edilecek Bilgi ve Belgeler

Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ilgili yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde hazırlanır. Mükellefler, bu raporu Gelir İdaresi veya vergi inceleme elemanlarınca istenildiğinde ibrazla yükümlüdür.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler dışındaki diğer kurumlar vergisi mükellefleri bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi; gelir vergisi mükellefleri de bir takvim yılı içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz ederler. Söz konusu bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler
 • Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,
 • İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,
 • İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,
 • İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve
  benzeri belgeler,
 • İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,
 • İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,
 • İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,
 • İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,
 • Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,
 • Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),
 • Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,
 • Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,
 • Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.

İdare gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı
dilde yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.