GENEL

Yabancı Para Pozisyonu Formu

Yabancı para pozisyonu formu ile formun doldurulmasında dikkate edilecek hususlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

1- Bu tablo, bütün kurumlar vergisi mükelleflerince doldurulacaktır.

2- Formda yer alan her bir hesap bölümüne, bilançoda yer alan bu hesaba ilişkin döviz ve dövize endeksli tutarların Türk Lirası karşılığı toplam tutarı yazılacaktır.

3- Aktif (Varlıklar) Yabancı Para Toplamı bölümü hesaplar itibarıyla aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.

– “Kasa” bölümüne; “100 Kasa” ve “101 Alınan Çekler” hesaplarında bulunan yabancı paralar ile yabancı para üzerinden alınan çeklerin toplam tutarı yazılacaktır.

– “Bankalar” bölümüne; “102 Bankalar” hesabında bulunan toplam yabancı para tutarı yazılacaktır. – “Menkul Kıymetler” bölümüne, “110 Hisse Senetleri”, “111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları” ve “112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları” hesaplarında bulunan,

– ” Kısa Vadeli Ticari Alacaklar” bölümüne; “120 Alıcılar”, “121 Alacak Senetleri”, “126 Verilen Depozito ve Teminatlar”, “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” ve ” 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı.(-)” hesaplarında bulunan,

– “Uzun Vadeli Ticari Alacaklar” bölümüne; “220 Alıcılar”, “221 Alacak Senetleri”, “226 Verilen Depozito ve Teminatlar”, “228 Şüpheli Ticari Alacaklar” ve “229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)” hesaplarında bulunan,

– “Kısa Vadeli Verilen Sipariş Avansları” bölümüne; “159 Verilen Sipariş Avansları” hesabında bulunan,

– “Ortaklardan, İştiraklerden ve Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar” bölümüne; “131 Ortaklardan Alacaklar”, “132 İştiraklerden Alacaklar” ve “133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar” hesapları ile “231 Ortaklardan Alacaklar”, “232 İştiraklerden Alacaklar” ve “233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar” hesaplarında bulunan Döviz ve dövize endeksli değerlerin toplam Türk Lirası karşılığı yazılacaktır.

– “Diğer Döviz Alacakları” bölümüne, yukarıda belirtilen aktif hesaplarından herhangi birinde sınıflandırılmayan diğer kısa ve uzun vadeli yabancı para cinsinden alacakların toplam tutarı yazılacaktır.

4- Pasif (Kaynaklar) Yabancı Para Toplamı bölümü hesaplar itibarıyla aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.

– “Kısa Vadeli Banka Kredileri” bölümüne; “300 Banka Kredileri” ve “303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri” hesaplarında bulunan,

– “Diğer Kısa Vadeli Mali Borçlar” bölümüne; “301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar”, “304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri”, “305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler”, “306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler”, ve “309 Diğer Mali Borçlar” hesaplarında bulunan, – “Uzun Vadeli Banka Kredileri” bölümüne; “400 Banka Kredileri” hesabında bulunan,

– “Diğer Uzun Vadeli Mali Borçlar” bölümüne; “401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar”, “405 Çıkarılmış Tahviller”, “407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler” ve “409 Diğer Mali Borçlar” hesaplarında bulunan,

– “Kısa Vadeli Ticari Borçlar” bölümüne; “320 Satıcılar”, “321 Borç Senetleri”, “326 Alınan Depozito ve Teminatlar” ve “103 Verilen Çekler” hesaplarında bulunan tutarların toplamı yazılacaktır.

Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler kısmı KV beyannamesi ekinde yer almaktadır. Yabancı parayla işlemi olmayan hesaplar yer almayacak, sadece yabancı para içeren hesapların döviz türü itibariyle TL karşılığına yer verilecektir.

Örnek1: KV ekinde yer alan yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgi örneği.

Örnek 2: Yabancı Para Pozisyonu Örneği