GENEL

Özelge: Şirketin web sayfasının, internet sitesinin maliyeti doğrudan gider mi yazılır, amortismana mı tabidir?

İşletmelerin hemen hemen hepsinin internet sitesi mevcuttur. Peki, internet sitesi için yapılan masraflar nasıl giderleştirilir? Doğrudan gider mi yazılır? Yoksa amortismana mı tabidir? Aşağıdaki özelgede Gelir İdaresi bu konuya ilişkin görüşünü ortaya koymuştur.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2/2631-54 14/07/2011

Konu : Şirketin ve ürünlerin tanıtımı amacıyla yaptırılan web sitesi için ödenen bedelin, doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile amortismana tabi olması halinde amortisman oranı hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirketiniz ve ürünlerinizin tanıtımı amacı ile yaptırmış olduğunuz web sitesi için ödenen bedelin doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı, doğrudan gider olarak kabul edilmez ise hangi duran varlık hesabına kaydedileceği ve amortisman oranının/faydalı ömrünün ne olacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği, değeri (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010’dan itibaren 680,00 TL, 402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 01.01.2011 tarihinden itibaren 700,00 TL’yi) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı, hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 315 inci maddesinde yer alan “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmü uyarınca yayımlanan 333, 339, 365, 389 ve 399 sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür ve amortisman oranları açıklanmıştır.

İşletmelere ait web sitelerinin tanıtım amaçlı veya ticari amaçlı olarak kullanılması mümkündür. Buna göre, web sitesinin tasarımına ilişkin harcamaların, eğer web sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (internet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikler varsa) Kanunun 313 üncü maddesinde belirlenen limiti aşması halinde aktifleştirilerek 339, 365, 389 ve 399 sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra No.lu VUK Genel Tebliği eki listenin 4.3.Bilgisayar Yazılımları sınıflandırması uyarınca 3 yılda ve %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmekte olup, web sitesinin sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılması ve herhangi bir gelir yaratıcı işleve sahip olmaması halinde söz konusu harcamaların aktifleştirilmeyip doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

EK :

Özelge Talep Formu

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.