GENEL

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi; bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullarla ilerideki bir zaman diliminde devrini amaçlayan ve iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Bir diğer deyişle, ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesidir.(1)

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile vaad eden belli bir taşınmazı satmayı, vaad alan da bu taşınmazı satın almayı taahhüt eder. Böylece her iki taraf karşılıklı borçlanmış olurlar, bu özelliği itibari ile taşınmaz satış vaadinden doğan haklar karşılıklı iki kişi tarafından ileri sürülebilen nispi nitelikteki haklardır. (1)

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Şekil Şartı

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi de ileride taşınmaz mülkiyetinin tapuda devrini yapmayı taahhüt eden bir ön sözleşmedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri de resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve noter huzurunda iki tarafça imzalanması suretiyle geçerlilik kazanır ( BK md. 29, Noterlik K. md. 60/3, md.89). Sözleşmenin şekil şartı kamu düzeni ile ilgili olup noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, noter tarafından düzenleme şeklinde değil de onaylama şeklinde yapılırsa geçersiz hale gelir.(1)

Satış Sözleşmesi ile Satış Vaadi Sözleşmesi Farkı

Satış sözleşmesi ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi arasındaki farkları şu şekilde özetlenmiştir(2):

Tablo 1: Satış Sözleşmesi ile Satış Vaadi Sözleşmesi Farkı

Satış SözleşmesiTaşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.Kanuni düzenlemeleri çok kısıtlıdır, Türk Medeni Kanunu ve Noterlik Kanununda kısaca yer alıyor.
Tapuda yapılmak zorundadır.Noterde yapılmak zorundadır. Tapuya şerh verilebilir.
Hukuken sözleşmedir. Tarafların edimleri anlıktır. Taşınmaz devredilir, bedel alınır. Ayıptan ve zapttan sorumluluk devam eder.Hukuken ön sözleşmedir. Tarafların edimleri ileri bir vadeye kalmıştır. Uymamaları halinde tazminat sorumluluğu doğar.
Başkasına ait taşınmaz satılamaz.Başkasına ait taşınmaz için satış vaadi yapılabilir.
Kaynak: Mıhçı Hukuk Danışmanlık, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi