GENEL

Banka Referans Mektubu

Kamu ihalelerine katılacaklar için Banka Referans Mektubu: İşletmenin mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilen yeterlik belgesidir. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilân veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, teklif edilen bedelin % 10’undan, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile anılan Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idarece belirlenecek tutardan az olmaması gerekmektedir.

Söz konusu kriterlerin, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilmesi mümkündür.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilmektedir. Konsorsiyumlarda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekmektedir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılabilmektedir. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kaynak: KİK