GENEL

Danıştayın Karar Organları

Danıştayın karar organları 2575 sayılı Danıştay Kanununun 5. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Karar Organları
Madde 5

Danıştayın karar organları şunlardır:

a) Daireler,

b) Danıştay Genel Kurulu,

c) İdari İşler Kurulu,

d) İdari Dava Daireleri  Kurulu,

e) Vergi Dava Daireleri  Kurulu,

f) İçtihatları Birleştirme Kurulu,

g) (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/3 md.) Başkanlar Kurulu,

h) (Ek: 8/8/2011-KHK-650/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/3 md.) Başkanlık Kurulu,

ı) Yüksek Disiplin Kurulu,

i) Disiplin Kurulu,

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.