KAMU İHALE

Kamu İhalelerinde Ceza Sorumluluğu

Kamu ihalelerinde ceza sorumluluğu görevliler açısından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kamu ihalelerinde görevlilerin ceza sorumluluğu:

İhale yetkilisi, ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri, ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer ile muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri, ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, 4734 sayılı Kanunda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatı gereğince disiplin cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılmakta ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilmektedir. İlgili Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilememektedirler.

Anılan Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamamakta ve görev alamamaktadır.

Categories: KAMU İHALE

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.