SOSYAL GÜVENLİK

Prim Borcunun KDV İade Alacağından Mahsuben Ödenmesi

Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir.

Bu durumda prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden;

  • Sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine vadeyi izleyen yirminci gün,
  • Sigortalılara ait ücretleri her ayın 15’inden ertesi ayın 14’üne kadarki döneme ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden ise primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine vadeyi takip eden yirminci gün

olacaktır. Diğer yandan cari aya ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen yirmi günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi sırasında, mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamını karşılamaması durumunda, mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak, buna karşın ödenmemiş kısmı, yirmi günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenecektir.

Kaynak: sgk.gov.tr

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.